KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây NinhH TÂY NINHLUẶN VĂN THẠC sĩ CHÍNH SÁCH C ÔNGIlà Nội, năm 2020VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN KIM PHỤNGTHỤC HIỆN CHÍ

NH SÁCH PHÁT TRIẺN KHU KINH TÉ CỬA KHẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHNgành: Chính sách công Mà số: 834 04 02NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ THANH SA (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

NGHà Nội. năm 2020LÒI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cừu cua dộc lập. Các .sò liệu, kêt quả nêu trong luận vãn Thạc Sỉ Chinh sách c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

ông với đê tài “Thực hiện chính sách phát triền khu kinh te cửa khẩu trên địa bàn tình Tây Ninh” ỉà trung thực và chưa từng dược ai công bồ trong bat

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninhđịa hàn tinh rây Ninh” dược hoàn thảnh với sự lìm lòi. sáng tạo. co gang của bán thân. 'Trước ticn. cho phép tỏi xin bày tó lòng bièl ơn chân thành đế

n Ban giám đốc Viện Hàn Làm Khoa học Việt Nam - I lọc viện Khoa học Xà I lội dà tạo diều kiện tốt nhất cho chúng tòi trong quá trinh (heo học ớ đây.Đặ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

c biệt, tôi xin dược gửi lời trân trọng cám ơn và biết ơn sâu sắc nhất đến thây giáo hướng dần khoa học Phó Giáo sư - Tiên sĩ Lè Thanh Sang, người dà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

tận tinh hướng dần. dành nhiều thời gian góp ỷ và tạo diều kiện cho tói hoàn thành luận vãn này.Tiếp theo, tôi chân thành câm ơn quý Thầy. Cò dà truyề

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninhêu kiện cho tói khảo sát và tìm hiểu các hoạt động liên quan đè phục vụ cho việc thực hiện luận văn này.Sau củng, tôi xin gừi lời cám ơn den gia dinh,

bạn bè. dông nghiệp dằ luôn ủng hộ. tạo diều kiện, dộng viên, giúp dờ và chia sê công việc với tỏi trong suôt thời gian qua dè tôi có thời gian di họ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

c và hoàn thành luận vãn nãy.Trân trọng cảm ơn ỉMỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................................................ỉChuwng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

1: co SÒ LÝ LUẬN VẺ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH PHẤT TRIỂN KHI KINH TẼ CỨA KHẤU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH TÂY NINH..................................................

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninhnh té cửa khẩu ở Việt Nam..........................121.3.Mục tiêu cùa chính sách phát triền các khu kinh tế cưa khâu...................151.4 Quy trình

thực hiện chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu..................161.4.1.Xây dựng kè hoạch thực hiện chinh sách phát then khu kinh tẻ cửakhấu... (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh

..........................................................................171.4.2.Phò biên, tuyên truyèn thực hiện chính sách phát trién khu kinh té

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VDẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGI YEN KIM PIILNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN KIIU KINH TÉ CỬA KHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH