KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         88 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XĂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌITRÁN NGUYÊN THL Y MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VÓI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẶN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà NẵngN SON TRÀ, THÀNH PHÓ ĐÀ NẤNGLƯẶN VÃN THẠC sĩ CHÍNH SÁCH CÔNGHÀ NỘI, năm 2020 • *VIẸN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ IIỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘI• •_____

________•_ *TRẦN NGUYÊN THỪY MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHÓ ĐÀ NẰNGChuyên ngành : C hính sá (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

ch công Mã số : 8 34 04 02NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:TS. HÀ THỊ THƯHÀ NỘI, nâm 2020https ://khoth u vien. co mLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng số liệu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

và kết quả nghiên cứu trong luận vãn “Thực hiện chinh sách người có công với cách mạng trên dịa bàn quận Sơn Trà, thành phố Dà Nang” là hoàn toàn trun

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XĂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌITRÁN NGUYÊN THL Y MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VÓI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẶN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵnghực.rói xin hoàn toàn chịu trách nhiệm VC lòi cam đoan này.Đà Nằng, ngày tháng năm 2020Tác giá luận vãnI ran Nguyên Thúy MinhLỜI CẢM ƠNĐè hoàn thành l

uận văn này. tôi xin chân thành cam ơn đen Ban Giám đốc. các khoa, phòng và quỷ thầy, cô irong Học viện Khoa học Xà hội đà tận lình và lạo điêu kiện g (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

iúp đờ cho lồi trong quá trình học lập. Dặc biệt, tôi xin gửi lòi cám ưn sâu sac đen TS. Hà I hi Thư. người đâ trực liếp hướng dần luận vân cho tôi vớ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

i lai cà lòng nhiệt lình và sự quan lâm.Bên cạnh dó. tòi cùng xin gưi lời câm ơn dển lành dạo quận uy, Uy ban nhân dân quận. Uy ban Mặt trận Tô quốc V

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XĂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌITRÁN NGUYÊN THL Y MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VÓI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẶN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵngiện luận vãn.Mặc dù đà râl cồ găng Irong quá trình nghiền cứu nhưng luận vân không thê tránh khôi nliừng thiêu sót nhất định. Tãc gia mong nhận dược s

ự góp ý cua quỷ thầy, cò vã bạn bè.7 ôi xin chân /hành cáỉĩĩ on.’MỤC LỤCMỜ ĐÀU................................................7CHƯƠNG 1: NHƯNG VẮN ĐẼ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

LÝ LUẬN VÉ THựC HIẸN CHÍNH SÁC IINGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁC II MẠNG.........................91.1.MỘI số lý luận cư bân vê người cứ công....................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

......91.2. Khái niệm và vai trò cùa chính sách người cỏ công với cách mạng.131.3.Tồ chức thực hiện chính sách NCCVCM.............17C HƯƠNG 2: TI lực

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XĂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌITRÁN NGUYÊN THL Y MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VÓI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẶN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XĂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ IIỌITRÁN NGUYÊN THL Y MINHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÒNG VÓI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẶN