KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         147 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng NinhN NÀNG Lực IIỌC SINH Ờ c Ác TRƯỜNG TIEU nọc THÀNH PHÓ MÓNG CÁI, TỈNH QUÁNG NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020DẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỞNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢOQUÀN LÝ IIOẠT DỌNG DÁNH GIÁ KÉT ỌUẲIIỌC TẠP MÔN TIẾNG VIỆT THEO ĐỊNH HUÓNG PHÁ I TRIẺN NÀNG Lực IIỌC SINH (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Ờ c Ác TRƯỜNG TIEU IIỌC THÀNH PHÓ MÔNG CÁI, TỈNH QUÃNG NINHNgành Quán lý giáo dụcMã số: 8 14 01 14LUẬN VÃN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưởng dân kh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

oa học: TS. Phạm Ngọc LongTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận văn với tiêu dề “Quàn lý hoụt dộng đảnh giá kết quà học tập môn Tiếng ỉ’

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninhhân, số liệu, kết quà nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề dược sử dụng dê bão vệ một học vị nào. Mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện

luận vãn này đà được càm (TÌ1 và các thông tin trích dần trong luận vân được chi rõ nguồn gốc và dược phép công bố.Thái Nguyên, ngày 08 tháng 06 năm 2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

020Tác giã luận vănHoàng Thị Phưưng ThàoLỜI CẤM ƠNQua hai nãm học Lập. rèn luyện và nghiên cửu lại trường đại học Sư phạm Thái Nguyên tôi đã nhận được

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

sự tận tình tâm huyết giáng dạy. sự quân lí. hướng dẫn tạo điều kiện giúp dờ về mọi mật cùa Cite thầy cô. trang bị cho tôi những kiến thức quý báu đè

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninha râm lý - Giáo dục. các nhã khoa học. các thầy giáo, cô giáo trong và ngoài Trường Đại học Sư phạm Thải Nguyên đà giáng dạy trong suôi quá trinh học

lập.Với sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sac. em xin gũi lời cám (HI chân thành tới Tiến sĩ Phạm Ngục Long, người đã trực tiếp giúp đờ. tận tình hướn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

g dần em trong suốt quá trình nghiên cữu. thực hiện và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.Xin trân trọng cám ơn các thầy cô lành dạo phòng Giáo dục - Đào

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

tạo, CÍÍC trường liêu học trên địa bàn Thành phô Móng Cái: câm các đong chí. dõng nghiệp, dà tận rinh giúp dờ vả cung cấp số liệu, dóng góp ý kiến dê

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninhtránh khói nhừng thiểu sót. rất mong nhận được sự góp ý. xây dựng cùa các thầy cô và bạn bè dồng nghiệp dè luận vãn dược hoàn thiện hơn.Tôi xin trân í

rọng cám on ĩThái Nguyên. ngày 08 iháng 06 nủm 2020Tác già luận vănHoàng Thị Phương ThàoiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

........................!LỜI CAM ƠN..................................................................iiMỤC LỰC........................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Việt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

............................iiiĐANH MỤC TỪ. CỤM TỪ V1ÉT TÀT...............................................viiĐANH MỤC BÂNG............................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ PHƯƠNG THÀOQUÂN LÝ IIOẠT DỌNG DÀNH GIÁ KÉT ỌƯẢ HỌC TẠP MÔN TIÊNG VIỆT' THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁ I TR1ẺN