KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmTÔ THỊ QUYỀN QUYẾNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẤN BỊ CHO TRẺ VÀO LÓP MỘT Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON HUYỆN QUÉ VỎ, TỈNH BẮC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc NinhC NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2Ơ2ƠĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTÔ THỊ QUYÊN QUYÊNQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO TR

Ẻ VÀO LỚP MỌT Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN QUÉ VÕ, TỈNH BẮC NINHNgành: Quan lý giáo dục Mã số: 8 14 01 14T.UẠN VĂN TĨĨẠC sỉ KHOA nọc GIÁO DỤCNgười liưói (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

ìg dần khoa học: PGS.TS Hoàng Thanh ThúyTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan bân luận vãn này là kết quả nghiên cửu của cá nhàn tòi. Các số

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

liệu và tài liệu được trích dần trong luận văn là trung thực. Kết quã nghiên cứu này không trùng với bất cứ còng trình nào dà dược còng bố trước dó.Tồ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmTÔ THỊ QUYỀN QUYẾNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẤN BỊ CHO TRẺ VÀO LÓP MỘT Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON HUYỆN QUÉ VỎ, TỈNH BẮC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninhin bày tò sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đen PGS.TS Hoàng Thanh Thuý - cô giáo đà tận tình hướng dản. giúp đờ em trong suốt quá trinh nghiên cứu và

hoàn thành luận văn.Em trân trọng câm (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

n cho em học tàp. nghiên cứu.l ôi gữi lời câm ơn chân thành lới Ban giám hiệu, lập thê giáo viên, các cháu mầu giáo cua các trường mầm non Phương Liều

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

, mầm non Yên Gia. mầm non Thi trấn, mầm non Việt rhống. huyện Quế Vô. linh Bắc Ninh đà hợp lác. giúp đờ lôi irong suối quá trình khảo sál. thực nghiệ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmTÔ THỊ QUYỀN QUYẾNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẤN BỊ CHO TRẺ VÀO LÓP MỘT Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON HUYỆN QUÉ VỎ, TỈNH BẮC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninhng tránh khói nhũng thiếu sót, kinh mong sự chi dản. góp ý cúa quý thầy, cô. bạn dọc dè luận vãn ngày một hoàn thiện.Thái Nguyên, llỉáiĩg 6 ĩiủm 2020l

ác già luận vănTô Thị Quyên QuyêniiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..........................................................iLỜI CẢM ƠN.......................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

.................................iiMỤC LỤC.............................................................iiiDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤT...................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp Một Ở Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

.........................vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmTÔ THỊ QUYỀN QUYẾNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẤN BỊ CHO TRẺ VÀO LÓP MỘT Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON HUYỆN QUÉ VỎ, TỈNH BẮC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmTÔ THỊ QUYỀN QUYẾNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUẤN BỊ CHO TRẺ VÀO LÓP MỘT Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON HUYỆN QUÉ VỎ, TỈNH BẮC