KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMKHAMMONH NOYVONGTHONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH VẺ NGÔN NGŨ CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ TRONG TRUYỀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt NamTHÔNG Ở VIỆT NAMLUẬN VÀN THẠC sỉ NGÔN NGỮ , VĂN nọc VÀ VÃN nóA MẸT NAMTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMK1IAMMOM1 NOYVO.NGTH

ONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THựC HIỆN CHÍNH SÁCH VÉ NGÔN NGỮ CÁC DÂN rọc THIẺU SÓ TRONG TRUYỀN THÔNG Ờ VIỆT NAMNgành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã SỐ: 8.22.01.02LUẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

N VÃN THẠC sĩ NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VÃN HÓA VIỆT NAMCán bộ lnróiìg dần khoa học: TS. Nguyền Thu QuỳnhTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

là còng trinh nghiên cửu của riêng tôi. Các sô liệu, kết qua đưa ra là hoàn toàn trung thực. Những kết luận khoa học nêu trong luận vãn chưa từng đượ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMKHAMMONH NOYVONGTHONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH VẺ NGÔN NGŨ CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ TRONG TRUYỀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt NamTác giá luận vãnKhainmonh NOYVONGTHONGLỜI CẢM ƠNTrước hết. tôi xin bày to lòng biết ưn sâu sác tới cô Nguyền Thu Quỳnh, người dà tận tinh hướng dan lô

i thực hiện luận vãn nãy. Tôi cùng xin gửi lời cam cm các thầy, cô giáo Bộ môn Ngôn ngừ. Khoa Ngừ van. Phòng Dào tạo (Bộ phận Sau đại học) dà tạo diều (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

kiện lốt nhất cho lôi trong quá (rình học lập và nghiên cứu. Cuối cùng, tôi xin chán thành cam cm gia đinh, đống nghiệp ớ Việt Nam và Lào. bạn bè. họ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

c viên lóp Cao học Ngôn ngừ khóa 24 dà giúp dờ (ôi (rong quá (rình (hực hiện luận văn.Tác giá luận vãnKhammonh NOYV ONGTI1ONGiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMKHAMMONH NOYVONGTHONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH VẺ NGÔN NGŨ CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ TRONG TRUYỀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam.....................................................iiiDANH MỤC CÁC TÙ VIÉT TAT................................................ivDANH MỤC CÁC BANG...

.....................................................VMỜ ĐẤU...................................................................11.Lí do chọn dề lài... (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

..................................................12.Dối lượng và phạm vi nghiên cứu. khảo sát.............................23.Mực đích và nhicm Vụ ngh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam

iên cứu.......................................34.Phương pháp nghiên cứu................................................35.Đỏng gỡp cùa luận văn.......

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMKHAMMONH NOYVONGTHONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH VẺ NGÔN NGŨ CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ TRONG TRUYỀN T

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMKHAMMONH NOYVONGTHONGCHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH VẺ NGÔN NGŨ CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ TRONG TRUYỀN T