KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHÂN Lực CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng NinhG NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: ỌUÁN LÝ KINH TẺTHÁI NGUYÊN-2016Số hóa bời Trung (ám Học liệu - ĐHTN hĩtp://www.lrc.ĩnu.e

du.vnDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC KIN H TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGƯÓN NHÂN LỤC CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẢNG, TỈNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

QUẢNG NINHChuyên ngành: Quàn lý Kinh tê Mã số: 60.34.04.14T.UẠN VĂN TĩĩẠC sĩ TĨTEO DỊNTĨ ĨTƯỜNG ƯNG DỤNGNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. DÒ ANH TÀIT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

HÁI NGUYÊN - 2016số hóa bởi Trung tám Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vniLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan rang, số liệu và kết qua nghiên cứu trong

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHÂN Lực CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninhg luận vãn do phòng, ban quan lý khách sạn cung cấp và do cá nhân tôi thu thập từ các báo cáo của ngành sách, báo, tạp chí du lịch và khách sạn , các

kct quả nghiên cứu có liên quan đến đề lài đà được còng bố ... Các trích dẫn trong luận vãn đều đà được chi rõ nguồn gốc..Vgậr thảng nồm 2016Tác già l (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

uận vãnPHẠM THỊ MỸ LINHSỏ hóa bởi Trung tâm Học liệu - DHTN http://www.lrc.tnu.edu.vnilLỜI ( ẢM ƠNTrong quá trinh thực hiện dè tài: "Nâng cao chẵt lượ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

ng nguồn nhân lire tại Khách sạn Bạch l)ãng'\ tác giã dà tích lũy dược một sô kinh nghiệm bỏ ích, ứng dụng các kiên thức đã học ớ trường vào thực tê.

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHÂN Lực CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh Nguyên.l ác giá xin trân trọng câm sự giúp dờ tận tinh của giáo viên hướng dần PGS.TS. DÒ ANH TÀI, cùng các thầy cò giáo Trường đại học Kinh tế và Qu

ân trị Kinh doanh Thái Nguyên dà tận tâm giúp dờ trong suốt thời gian học lập cùng như trong quá trình thực hiện luận van.'lac già cũng xin chân thành (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

câm ơn tới Ban lành dạo vả các bạn bò đòng nghiệp lại Khách sạn Bạch Dâng đà giúp đờ trong SUÔI quá trinh thực hiện luận văn này./Thái Nguyên, ngày t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Khách Sạn Bạch Đằng, Tỉnh Quảng Ninh

háng năm 20 ì 6l ác giảPHẠM THỊ MỲ LINHSố hóa hời Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vniii

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHÂN Lực CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHPHẠM THỊ MỸ LINHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHÂN Lực CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG