KHO THƯ VIỆN 🔎

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         195 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc sự NĂM 1999NHÀ XUẪT BĂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH2LỜI GIỚI THIỆUBộ luật hình sự đà dược Quõc hội khoá X. kỳ họp thử 6 thông qua ngày 21 tháng 12 nỗm 1999

, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau dây gọi tđt là Bộ luật hình sự nõm 1999). Đày là Bộ luật hình sự thay thê Bộ luật hình sự nủm 1 Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

985 dở dược sừa dôi. bõ sung bòn lân vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.Bộ luật hình sự nỏm 1999 không chì thể

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

hiện một cách toàn diện chính sách hình sự cùa Đáng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sâc bén trong đâu tranh phòng và chông

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Dochiện đợi hoá đât nước.So với Bộ luật hình sựnỗm 1985. Bộ luật hình sựnỗm 1999 có nhiêu quy định mới vẽ tội phạm và hình phạt. Do dó việc hiếu và áp dụ

ng các quy dịnh cùa Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vãn dề rất quan trọng. Ngày ỉ 7 tháng 2 nủm 2000, Thù tưởng chính phú ra chi thi s Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ô 04/2000/CT-TTg về việc tô chức thi hành Bộ luật hình sự dã nhân mọnh: "Công tác phô biên, tuyên truyên Bộ luật hình sự phải dược tiẽn hành sâu rộng

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỳ thuộc lực lượng vù trang và trong nhân dân, làm cho mọi người nỗm dưực nội dung cơ bủn cùa Bộ luật, nhất

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Docsát nhập tù' các tội xâm phạm sờ hữu xà hội chủ nghía quy định tại chương IV và các tội xâm phạm sờ hữu cùa công dân quy dịnh tại chương VI Bộ luật hì

nh sự năm 1985. Các tội xâm phạm sở hừu quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều bõ sung, sừa dõi so với Bộ luật hình sự nỗm 1985. Một khác, d Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

o nhập hai chương xâm phạm dẽn quan hệ sờ hừu khác nhau thành một chương không có phân biệt quan hệ sở hữu, Nên trong một sò trường hợp, việc xử lý dô

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

i với hành vi phạm tội dược thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện có nhiêu vân đề phức tọp , nêu không

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc hình sự năm 1999 phân chung, Nhà xuât bàn thành phô Hô Chi Minh xuât tiếp bán cuốn "Bình luận Bộ luật hình sự (phần riêng), Chương XIV Các tội xâm ph

ạm sở hữu trong Bộ luật hình sự năm 1999" của tác giá Đinh Vãn Què - Thạc sỳ Luật học, Phó chánh toà hình sự Toà ân nhân dân tôi cao, người dâ nhiều n Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ỗm nghiên cứu, giáng dạy và cho công bò nhiều lác phãm binh luận khoa học về Bộ luật hĩnh sự. Bộ luật lô tụng hình sự và cũng là người trực ílêp tham

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

gia xét xử nhiều vụ án về các tội xâm phạtn sò' hừu.Dựa vào các quy dịnh của chương XIV Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh với các quy định cùa Bộ luật

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doci tác già cùng mạnh dạn nêu ra một sô vãn dẽ cân liêp tục hoàn thiện pháp luật hình sự ờ nước taXin trân trọng giới thiệu cùng bạn dọc.3MỞ ĐÀUCác cội

xâm phạm sờ hừu quy định trong Chương XIV Bộ luật hình sự năm 1999 là các tội được sát nhập tù’ các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghía quy định tại Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

Chương IV và các tội xâm phạm sở hiìu của công dân quy định tại Chương VI Bộ luật hình sự năm 1985 do yêu câu của lình hình phát triển xã hội. Việc sá

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

t nhập này, thẽ hiện rõ quan điếm của Đảng và Nhà nước ta vê mặt pháp lý là không có sự phân biệt dối với các thành phân kinh lê trong xà hội. Mặt khá

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Docung của nhiều thành phân kinh tẽ như: Công ty cõ phân, Công ty có vốn đâu tu' nước ngoài, liên doanh, liên kết... nhưng không thê xác định người phạm

tội xâm phạm tài sàn thuộc sở hừu thuộc vê thành phân kinh tế nào, nên việc định tội và quyết định hình phạt không chính xác. Tuy nhiên, việc nhập hai Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

chương xâm phạm sở hữu khác nhau thành một chương không có sự phân biệt sở hữu xà hội chủ nghĩa và sở hữu cùa công dân, trong một số trường hợp việc

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

xử lý đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xừ lý sẽ gặp khó khăn.Chương

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Docác dâu hiệu định tội và định khung hình phạt lại bố sung nhiêu so với quỵ định của Bộ luật hình sự năm 1985. Một số tội tuy xâm phạm sử hữTi nhưng do

tính chất cùa tội phạm nên được quy định ở các chương khác như: tội tham ô, tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiêm đoạt tài sân được chuyến vê mục A Ch Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ương XXI các lội phạm về tham nhũng.Nghiên cứu các tội xâm phạm sở Ini’ll quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, không chi giúp cho các cơ quan tiên

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

hành tõ tụng, các cán bộ làm công tác pháp luật hiếu và nắm vững các dâu hiệu câu thành tội phạm xâm phạm sớ hừu được quy định trong chương XIV Bộ lu

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc99 và trường hợp nào phải áp dụng Bộ luật hình sự năm 1985 đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước 0 giò’ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giò’ 00 ngày

1-7-2000 mới bị phát hiện xù’ lý; trường hợp nào truy cứu trách nhiệm hình sự vê một tội còn trường hợp nào truy cứu trách nhiệm hình sụ’ về hai tội. Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

Đây cùng là vãn đê khó khăn, phức tạp dối với các cơ quan tiên hành tố lụng hiện nay.Phân mộtĐẶC ĐIẾM CHUNG CÁC TỘI XÂM PHẠM SỚ HỬU4I-KHÁI NIỆMCác tộ

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

i xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiếm cho xồ hội dược quy định trong Bộ luật hình sự, do người có nủng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cá

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doch vi đã gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại dáng kê den các quan hệ xà hội dưực luật hình sự bào vộ. Quan hệ xà hội được luật hình sự báo vệ trong các

tội xâm phạm só' hữu chủ yếu là quan hệ lài sàn, ngoài ra còn có các quan hộ khác nhu’ trật tự an, an loàn xà hội, tính mạng, sức khoé, danh dự, nhân Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

phẩm hoặc nhũììg lĩnh vực khác cúa trật tự pháp luật xà hội chù nghía, nhưng quan hộ về tài sàn là quan hộ chù yêu và là dặc trưng cúa các tội xâm ph

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ạm sở hừu. Nêu thiệt hại gây ra hoặc đe doạ gây ra không dáng kê thì không phài là hành vi nguy hiếm cho xà hội và không bị coi là hành vi tội phạm. V

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc đoạt tài sản hoặc đà bị kết án nhưng đà được xoá án tích thì không coi là tội phạm.Việc đánh giá hành vi nào là hành vi nguy hiếm cho xà hội phụ thuộ

c vào tình hình phát triển của xà hội và yêu cầu đâu tranh phòng ngừa tội phạm. Nếu trước đây, hành vi trộm câp dưới 500.000 đồng được coi là hành vi Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

nguy hiếm cho xã hội và người thực hiện hành vi này có thê bị truy cứu trách nhiệm hình sự vê tội trộm cắp tài sán, thì hiện nay, hành vi này không bị

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

coi là hành vi nguy hiếm cho xã hội nừa. Ngược lại có hành vi trước dây chưa dược coi là hành vi nguy hiếm cho xà hội, nhưng nay lại coi là nguy hiếm

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Docay hành vi này được coi là hành vi nguy hiếm cho xà hội và bị coi là lội phạm.2. Hành vi nguy hiêììì cho xà hội phải dược quy định trong Bộ luật hình

sựViệc nhà làm luật quy định chi những hành vi nguy hiếm cho xà hội được quy dịnh trong Bộ luật hình sự mới là lội phạm là nhăm gạt bò việc áp dụng ng Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

uyên tắc tương tự. Chi có Bộ luật hình sự mới được quy định tội phạm, ngoài Bộ luật hình sự ra không có vãn bàn pháp luật nào khác dược quy dịnh tội p

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ham. Trước klú Bộ luật hình sự năm 1985 được ban hành, đà cỏ một thời gian dài các Toà án vận dụng dường lôi chính sách hiện hành dê xét xù’ một sô hà

ĐINH VẶN QUẼTHẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕI CAOBÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH sự PHĂN CÁC TỘI PHẠMCHƯƠNG 14 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TRONG BỘ luật hình

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc quy định những hành vi nguy hiêìn cho xà hội nhất thiết phải được quy định trong Bộ luật hình sự sè dần đến tình trạng hình sự hoá5mộ( cách tuyệt đối

. Trong khi đó ở nhiêu nước trên (hê giới chi quy định "tội phạm là hành vi nguy hiếm cho xà hội được quy định trong luật hình sự" hoặc "tội phạm là h Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

ành vi trái pháp luật hình sự". Mặt khâc, tại Điều 2 Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ quy định: "Chi người nào phạm một tội đà được luật hỉnh sự quy định

Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat Hinh Su - Tap 2.Doc

mới phái chịu trách nhiệm hình sự', trong khi đó khái niệm tội phạm quy định tại Điêu 8 Bộ luật hình sự năm 1985 lại quy định " tội phạm là hành vi ng