KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         52 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

Iìttps://khothuvỉen.comĐẠI HỌC QUÕC GIA HĂ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆNGUYỄN THỊ KĨM NGÂNNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHỂ TẠO CẢM BIẾN VI HẠT TRONG DÒNG C

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúcCHẢY CHẤT LỎNG DỰA TRÊN CẤU TRÚC CẶP ĐIỆN DUNG VI SAI ĐỒNG PHẦNG PHÁT HIỆN DẪN KHÔNG TIỂP xúcNgành : Công nghệ Kỳ thuật Điện tử, Truyền thông Chuyên n

gành : Kỳ thuật Điện tù’Mã ngành 60520203LUẬN VĂN THẠC sĩCÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNGGiáo viên hướng dân: PGS. TS. Chư Đức TrìnhHÀ NỘĨ-201 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

7iLời cảm ơnDê hoàn thành đê tài này, tôi xin chân thành càni oil các thây cô giáo đâ tận tình hướng dân, giáng dạy trong suốt quá trình học lập, nghi

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

ên cứu và rèn luyện cùng nhu* trong quá ninh thực hiện đê tài ờ nường Dại học Công nghệ - DỈĨQGĨĨN. Tôi xin càm Ưn các thầy cô giáo dà có nhtìng ý kiế

Iìttps://khothuvỉen.comĐẠI HỌC QUÕC GIA HĂ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆNGUYỄN THỊ KĨM NGÂNNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHỂ TẠO CẢM BIẾN VI HẠT TRONG DÒNG C

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc nhận dược những ý kiên dóng góp cúa quý thầy cô và tất cá các bạn đọc đẽ tôi có thế tiếp tục phát triẽn và hoàn thiện đê tài này.Luận vãn này dược th

ực hiện trong khuôn khố cúa dề tài hựp tác song phương nghị định thư “Phát triến hệ thõng vi lỏng kết hợp aptamer và càm biên trở kháng nhâm phát hiện Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

tế bào ung thư", mà sõ NDT.15.TW/16.Hà Nội, tháng 11, 2017Nguyên Thị Kim NgâniiLời cam đoanlôi xin cam đoan dê lài ‘‘Nghiên cửu, thiết kế và chê tạo

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

cám biến vi hạt trong dòng cháy chất lóng dựa trên cấu trúc cụp diện dung vi sai đồng phang phát hiện dần không tiếp xúc” do PGS.TS. Chừ Dức Trình hướ

Iìttps://khothuvỉen.comĐẠI HỌC QUÕC GIA HĂ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆNGUYỄN THỊ KĨM NGÂNNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHỂ TẠO CẢM BIẾN VI HẠT TRONG DÒNG C

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúcán này đêu được nêu nguồn gõc rõ ràng irong danh mục lài liệu iham kháo và không có việc sao chép lài liệu hoặc dê tài khác mà không ghi rò vê tài liệ

u tham khào.Hà Nội, tháng 11, 2017Nguyên Thị Kim Ngân1Mục lụcLời cảm ơn.......................................................iLời cam đoan........... Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

.........................................iiMục lục..........................................................1Danh mục hình vè.........................

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

........................2Danh mục bàng biếu...............................................4Tóm rôt luận văn...........................................

Iìttps://khothuvỉen.comĐẠI HỌC QUÕC GIA HĂ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆNGUYỄN THỊ KĨM NGÂNNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHỂ TẠO CẢM BIẾN VI HẠT TRONG DÒNG C

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc....................................................7Mục tiêu cùa đẽ tài...........................................10CHƯƠNG 1: CẢM BIẼN ĐIỆN DUNG VI S

AI ĐỎNG PHÂNG VÀ ỨNGDỤNG 11 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên cấu trúc cặp điện dung vi sai đồng phẳng phát hiện dẫn không tiếp xúc

Iìttps://khothuvỉen.comĐẠI HỌC QUÕC GIA HĂ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆNGUYỄN THỊ KĨM NGÂNNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHỂ TẠO CẢM BIẾN VI HẠT TRONG DÒNG C