KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCvũ THỦY MAICHẾ TẠO VÀ NGHIÊN cữu TÍNH CHÁT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THẺ HỢP KIM TETRAPOD CdSei-xTexLUẬN VÃN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-XtexTTIẠC sĩ VẠT LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2019LỜI CẢM ƠNĐầu tiên, cho phép em được gửi lòi cám cm chân thành và sâu sắc tới TS Phạm Minh Tân và TS Nguyền Xuân C

a là người đà trực tiếp hướng dẫn khoa học. chi bao tận tình và tạo điêu kiện tốt nhất giúp em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận vãn.X (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

in được căm cm sự lạo điêu kiện vè thièt bị. phòng thí nghiệm cua Khoa Vật lý và Còng nghệ trường Dại học Khoa học.Em xin dược gửi lời câm ơn đen các

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

Thầy Cô giáo của Khoa Vật lỷ và Công nghệ trường Dại học Khoa học dã trang bị cho em những tri thức khoa học và tạo diêu kiện học tập thuận lợi cho em

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCvũ THỦY MAICHẾ TẠO VÀ NGHIÊN cữu TÍNH CHÁT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THẺ HỢP KIM TETRAPOD CdSei-xTexLUẬN VÃN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtexn vả công việc tại cơ quan, đê lôi thực hiện đê tài này.Cuối cùng xin bày tò lòng biết ơn sâu sãc vả tinh yêu thương tới gia dinh và bạn bè - nguồn độ

ng viên quan trọng nhài vè mạt linh thân cùng như vật chài giúp tỏi cỏ diều kiện học tập và nghiên cứu khoa học như ngày hôm nay.Xin trân trọng cam ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

ĩBắc Kạn, ngày 20 rháng 5 năm 20 ì 9Học viênVù Thúy MaiiiMỤC LỤCLỜI CÀMƠN.........................................................iMỤC LỤC...........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

..............................................iiiDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỪ VIÉT TÁT........................iviDANH MỤC BANG BIÉƯ................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCvũ THỦY MAICHẾ TẠO VÀ NGHIÊN cữu TÍNH CHÁT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THẺ HỢP KIM TETRAPOD CdSei-xTexLUẬN VÃN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex................1CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VE CỐNG NGHẸ CHE TẠO VÀ TÍNH CHATQUANG CỦA CÁC NANO DỊ CHÁT A2B6 DẠNG TETRAPOD.....................1I. I. Một số

kết quả nghiên cứu về công nghệ chế tạo các nano tinh thẻ hándần.............................................................31.1.1.('ông nghệ chế tạo (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

các nano tinh thô bán dần...........31.1.2.Công nghệ chế tạo các nano tinh thổ bán dẫn ba thành phan....31.1.3.Vai trò cua ligand....................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex

.................61.1.4.Nhiệt dộ phản ứng.....................................101.1.5.Thời gian phan ứng....................................121.1.6.Tỷ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCvũ THỦY MAICHẾ TẠO VÀ NGHIÊN cữu TÍNH CHÁT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THẺ HỢP KIM TETRAPOD CdSei-xTexLUẬN VÃN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod Cdse1-Xtex............................16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCvũ THỦY MAICHẾ TẠO VÀ NGHIÊN cữu TÍNH CHÁT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THẺ HỢP KIM TETRAPOD CdSei-xTexLUẬN VÃN T