KHO THƯ VIỆN 🔎

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp.............................................................iDANH MỰC CẤC TỪ VIẾT TÁT................................................ivDANH MỰC BANG.

ĐÓ Tin....................................................VMỜDẢU....................................................................11.Tinh cấp thiết Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

cùa dể tài nghiên cứu...............................12.Tòng quan nghiên cửu các công trình nghiên cửu.....................23.Mục liêu nghiên cứu và c

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

ác câu hói nghiên cứu......................64.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu cua dề tài.........................75.Phưong pháp nghiên cứu............

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp.......................9Chương 1: co’sò LÝ I.LẬN VÈ QLẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ M ÓC CHO PHẤT TRIỀN NÔNG THÔN MÓI...........................................

.... 101.1.Một so lý luận cơ ban về quan lý NSNN cho phát triền nông thôn mới.10ì. ì. ì.Mộ! sổ khái niệm cơ bân....................................... Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

.101.1.2.Bộ máy quân lý NSNN cho phát triển nông thôn mới..................117.7.3.r'ai trò. nguyên tắc quán lý iMSHN cho phát tricn NTM...........121

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

.2.Nội dung quán lý NSNN cho phát triền nòng thôn mới................157.2.7.ỉ.ộp kề hoạch, dự loàn NSNN cho phát IriềnNTM...................151.2.2.T

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải phápm tra, giám sát vồn NSNNchõ phát triển NTM....................191.3.('ác nhàn tố ãnh hướng đến quân Iv NSNN cho phát triền nông thôn mới.... 201.3.1.C

ác nhân tố khách quan.........................................20ì.3.2.Các nhàn tố chủ quan...........................................211.4.Cơ sở thực Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

tiền về quân lý NSNN dầu tư phát triền NTM.............22ì.4.1.Kinh nghiệm quân lý NSNN cho phát triển NT.\Ỉcủa tinhLào Cai...221.4.2.Kinh nghiệm quán

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

lý VS.VjV cho phát triển NTMcíta Quảng Bình....241.4.3.Bài học kinh nghiệm cho TP Hãi Phòng...........................26https ://khoth uvỉen. co mChư

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp.......................282.1.Khái quát về tình hình phát tnên kinh tế- xã hội và cân đối ngân sách NN tại thành pho Hãi Phòng.........................

...........................................................................282.1.ỉ. Diều kiện tự nhiên, vị trí địa ỉý thành phổ Hãi Phòng............. Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

........................282.1.2.Trình độ phát triển kinh tế - xã hội......................................................292.2.Hệ thống vãn bàn và bộ

Quản lý nsnn cho phát triển nông thôn mới tại Hải Phòng thực trạng và giải pháp

máy quan lý NSNN cho phát triền nông thôn mới cuathành phô Hãi Phòng.................................................................................

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................Error! Bookmark not defined.LỜI CẢM ON...........................Error! Bookmark not defined.MỤC LỤC......