KHO THƯ VIỆN 🔎

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         142 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nộiHẠC sỉ XÃ HỘI HỌC Mã so: «31 03 01NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: I S. NGUYỀN »ứt HŨÌIHÀ NỘI, NÁM 2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận vãn thạc sì "ĩ’ăn hó

a ứng xừ trong công việc cua cán hộ, công chức tại xà Tiên Yên, huyện Hoài Hức, thành phô Hà Nội là công trinh nghiên cứu dộc lập do tác già thục hiên Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

dưới sự hướng dần cua TS. Nguyễn Bức Hừu Luận văn chưa được công bô trong bai cứ công trình nghiên cửu nào. ('ác số liêu, nội dung dược trinh bày tro

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

ng luận văn là trung thực, có nguồn gốc rò ràng, hạp lộ và đâm bão (uân thù các quy định vé bâo vệ quyền sờ hữu tri tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm về to

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nộià nhận dược sự dộng viên và giúp dờ rất lớn của nhiều cá nhân và tập thê. Lời dầu nên tôi bày ló lòng câm ơn chân thành tới các thầy, cô giáo trong kh

oa Xằ hội học. khoa Sau dại học và Ban giám hiệu trường Đại học Công đoàn dà cho tòi một môi trường học lập. nghiên cứu thuận lợi trong suốt hai nám h Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

ọc tạp và nghiên cứu vừa qua.Tôi xin gũi lời biết (T11 chân thành nhất lới TS. Nguyen Đức Hừu 1'rường Đại học Còng Đoàn dà tận tinh giúp dờ, chi bao c

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

ho tòi trong suốt thời gian làm luận vàn.Tôi cùng xin gưt lòi câm on sâu sắc tôi Đáng úy. IIĐND. UBND xã Tiền Yên xà loàn thê cán bộ. công chức xà l i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội nhai đê lồi được tham gia học lập và hoàn thành luận văn thạc sì.Cuối cùng tôi xin bảy to lòng biết ơn cùa minh dến tất ca bạn bê. người thân xà gia

đình đà luôn động vicn và lạo điêu kiện thuận lợi cho lồi hoãn thành bân luận vãn nãy.Xin chân thành cam ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời cám ơnMục lục1 )anh Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

mục các chừ viêt tãtDanh mục bang, biểu, hộpMỜ DẤU’.................................................................11.Tính câp ihict cua đe tài.....

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

.......................................12.'l ổng quan về van đề nghiên cứu.....................................33.Mục đích, nhiệm vụ nghicn cứu.......

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH

Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội..........................106.Những đóng góp của đe tài nghiên cứu................................117.(’âu hối nghiên cứu.............................

.....................128.Gia thuvcl nghiên cứu...............................................129.Khung lý thuyết...................................... Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội

................1310.Kct cấu cùa luận vấn...............................................13Chương 1. Cơ SỚ LÝ LVẠN VÀ Tllực TIÊN VÃN IIÓA ỨNG xứ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNBÙI THỊ THANHVĂN HÓA ỦNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TẠT XÃ TTÉN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẬN VĂN TH