KHO THƯ VIỆN 🔎

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHẾ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO MÔ PHÒNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀU THÚYLUẬN VÀN TIIẠC sĩC

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủyCỐNG NGHỆ KỲ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNGHÀ NỘI-2017ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHÉ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO M

Ô PHỎNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀUTHỦYNgành: Công nghệ kỷ thuật điện từ, truyền (hôngChuyên ngành: Kỳ thuật điện từMã số: 60520203LUẬN VĂN THẠC sĩCÓNG NGHỆ Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNGNGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN THĂNG LONG11 ÀLỜI CÁM ƠNLuận văn này được hoàn (hành với sự hô (rợ cùa đề lài độc l

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

ập cấp nhà nước mà số ĐTĐL.CN-02/2017 và đê lài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mã số QG.16.28.Đẽ hoàn (hành luận văn này, ngoài sự nỏ lực của bàn thân, (

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHẾ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO MÔ PHÒNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀU THÚYLUẬN VÀN TIIẠC sĩC

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủyu sâc đến:TS. Nguyên Thăng Long, Bộ môn vi cơ điện (ừ và vi hệ thống, Khoa Điện Từ Viẻn Thông. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã (

ận (ình hướng dần (ôi (rong suốt quá (rình làm luận văn.Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điêu kiện cho (ôi học cập, nghiên cứ Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

u tạo tiền đè vừng châc cho tôi hoàn (hành khóa luận.Cuối cùng (ôi xin gửi lời càm ơn đến gia đình và tẩt cà bạn bè đà luôn ờ bên, ủng hộ tôi đẽ hoàn

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

(hành khóa luận.Tôi xin chân thành câm ơn!Hà Nội, ngày 29 íháng 12 nõm 2017Đặng Văn MườiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan, luận vãn là công trình nghiên cứ

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHẾ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO MÔ PHÒNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀU THÚYLUẬN VÀN TIIẠC sĩC

Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủysao chép bât kỳ công trình nghiên cứu của người khác. Ngoài ra, luận vãn còn sử dụng thông tin. hình vè, sõ liệu được thu thập từ nhiêu nguồn khác nha

u được chì rõ ờ phân tài liệu tham khảo.Nẽu có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịuhoàn toàn trách nhiệm nước hội đòngnhà nường cùng như kẽt quà cùa l Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy

uận vãn này.ỉỉò Nội, ngày 29 tháng ì 2 nỏm 2017ĩĩọc viênĐặng Văn Mười

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHẾ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO MÔ PHÒNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀU THÚYLUẬN VÀN TIIẠC sĩC

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐẶNG VĂN MƯỜITHIẾT KẼ, CHẾ TẠO ROBOT 04 BẬC Tự DO MÔ PHÒNG CHUYẾN ĐỘNG TRÊN TÀU THÚYLUẬN VÀN TIIẠC sĩC