KHO THƯ VIỆN 🔎

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         95 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giangefined.DANH MỤC CHỪ VIÉT TAT...................................................ivDANH MỤC BANG BIẺƯ...................................................

....VMÔDẦƯ....................................................................11.Tinh câp tliiet cua de tài nghiên cứu..............................12 Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

.l ong quan nghiên cứu các công trìnhnghiên cứu về quàn lỷ chi NSNN.23.Mục tiêu nghiên cứu................................................74.Doi lượng

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

và phạm vi nghiền cứu cùa đêlài.........................85.Phương pháp nghiên cứu.............................................86.Kcl cấu cũa nghiên c

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang.........................101.1.Tổng quan về chi NSNN.............................................10ì. ì. ỉ. Ngủn sách nhà nước........................

.....................101.1.2.Chi ngán sách nhà nước..........................................137.7.3.('hi ngàn sách nhủ nước cap huyện................ Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

...............1.31.1.4.Khải niệm quân lý chi ngán sách nhà nước cấp huyện..............157.7.5.Mục liêu của quàn lý chi ngàn sách nhà nước cap huyện.

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

...........161.1.6.Nguyên tắc quan ìỷ chi ngân sách nhà nước cấp huyện.............lố1.2.Quy trình quán lý chi ngân sách nhà nước cap huyện...........

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang01.2.3. Quyết toán chi ngân sách huyện.....................................221.2.4.Thanh tra. kiếm tra giám sát chi Ngân sách nhà nước cầp huyện:....2

31.2.5.Tiêu chi đánh giã quân lý chi ngán sách nhà nước cấp huyện......251.3.Yeu tố ánh hướng đến quàn lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện.....27111.3 Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

.1.Các yếu tồ khách quan.................................................271.3.2.Các yếu tờ chù quan..................................................

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

.281 4. Bãi học kinh nghiệm trong việc quân lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Sơn Động, linh Bắc Giang..............................................

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang.....31ỉ .4.3. Bài học kinh nghiệm trong việc quàn lý chi ngân sách nhà nước lại huyện Sơn Dộng, tinh Bác Giang.......................................

.............33CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN LÝ CHI NGÀN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG......................................................34 Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Sơn Động, Bắc Giang

2.1.Khái quát vê huyện Sơn Động..........................................34

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de

1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................Error! Bookmark not defined.LỜI CAM ƠN....................................Error! Bookmark not de