KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         150 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC LẠI TONG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMLUẠN VÃN TITẠC sĩ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam TĨĨEO DĨNH TĨƯỞNG ỨNG l)ỤN( NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN

LÝ NGUÒN NHÂN LỤC TẠI TÒNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMNgành: Quàn lý kinh tể Mã số: 60.34.04.10LUẠN VĂN TĨĨẠC sĩ TĨĨEO DỊNĨT ĨĨƯỞNG ƯNG DỤNGNgười hướng dan (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

khoa học: PGS.TS Bl I VÁN HUYỀNTHÁI NGUYÊN - 2020iLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan ban luận vãn là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các sò liệu kết q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

uả ncu trong luận văn là trung thực xuất phái lừ tinh hình thực tể lại đơn vị công lác.Thái Nguyên, tháng 10 năm 2020HỌC VIÊNLê Quang ChiếniiLỜI CẤM O

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC LẠI TONG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMLUẠN VÃN TITẠC sĩ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam p những ý kiến quý báu trong quá trinh tòi hoãn thành luận vãn.Tôi xin gửi lời cám ơn sầu sắc tới các Thầy giáo, Cô giáo cúa Trường Đại học Kinh tế &

Quan trị kinh doanh Thái Nguyên, dà tạo diều kiện thuận lợi và giúp đờ tôi hoàn thành chương trình học tập.Qua dây. tòi cũng xin gứi lởi cảm on chân t (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

hánh tói Ban Giám dổc. các dồng chí đồng nghiệp Công ty Giấy Viet Nam đà lạo điều kiện thuận lợi nhất đề tỏi hoàn thành khóa học và thực hiện Luận vãn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

này.Mặc dù đà có nhiều cố gắng, xong do thời gian có hạn. khá nâng, kinh nghiệm thực liền cua bán thân vần chưa nghiên cứu sâu và còn một số hạn chế.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC LẠI TONG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMLUẠN VÃN TITẠC sĩ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam dồng đánh giã luận vãn.Tôi xin trân trọng cám ơn !iiiMỤC LỤCLÔI CAM ĐOAN...........................................................iLỜI CAM ƠN........

....................................................iiMỤC LỤC..............................................................iiiDANH MỤC CHỪ V1ÉT TÁT... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

..............................................viDANH MỤC CÁC BẢNG....................................................vii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC LẠI TONG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMLUẠN VÃN TITẠC sĩ T

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG CHIẾNQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC LẠI TONG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMLUẠN VÃN TITẠC sĩ T