KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         72 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÒNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên dề:TH ực HIỆN Ql YTRÌNH CHẤM SÓC, M ÔI DƯỠNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNII CHO CHÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội KHÁM TIIÚ Y DƯƠNG Tin HÔNG, MẸT HÙNG, DÔNG ANH, HÀ NỘIKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chuyên ngành:Khoa:Khóa học:Chinh quyThủyChăn nuôi Thú y

2017- 2022Thái Nguyên, nám 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên đề'.Tllực IIIẸN ỌUY TRÌNH CIIÃM SÓC, NUÔI DƯỠNG. PHÒN Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

G VÀ TRỊ BỆNH CHO CHÓ TẠI PHÔNG KHÁM THŨ VDƯƠNG THỊ HÓNG, VIẸT HÙNG, ĐÔNG ANH. IIÂ NỌIKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:('hĩnh quyChuyên ngành:Th

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

ú yLớp:K49-TYN02Khoa:Chăn nuôi Thú yKhóa học:2017- 2022Giàng viên hướng dan:TS. Lê Minh ChâuThái Nguyên, năm 2022iLỜI CẢM ƠNTrai qua khoang (hời gian

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÒNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên dề:TH ực HIỆN Ql YTRÌNH CHẤM SÓC, M ÔI DƯỠNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNII CHO CHÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nộim nay, ngoài những cô gang, no lực học hoi của minh, bân thân em luôn nhận dược sự dong hành, quan tâm. chia sẽ vã động viên cùng xới sự hướng dan. ch

i bao lận lình, nil ừng V kiên đóng góp quý báu của các thây giáo, cô giáo trong Khoa Chân nuôi Thú ỵ - 1 rường Đại học Nông Làm Thái Nguycn. Qua đây, Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

em mong muôn bày to sự trân quý và lòng biết ơn sâu sac tới:Ban Giám hiệu nhà trường. Ban Chu nhiệm khoa cùng các thây giáo, cồ giáo khoa Chân nuôi T

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

hú y Trường đại học Nòng Lâm Thái Nguyên dà hèl sữc tạo diều kiện giúp dờ, hồ trợ và dòng hãnh cùng em trong suôt thời gian quaChị Dương Thị I long -

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÒNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên dề:TH ực HIỆN Ql YTRÌNH CHẤM SÓC, M ÔI DƯỠNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNII CHO CHÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội dạy em trong suốt quá trinh thực tập.Bên cạnli đó. cm xin đưực gưi lừi cam on chân thành và sâu sãc lới thây giáo hướng dần dà luôn dành sự tận tinh,

theo dõi, dong hãnh vã hướng dần, chi táo em hoàn thành tót đợi thi.rc lập.Hin cùng mong muon dược gửi lời câm ơn cùng như bày tó lòng biết ơn sâu sắ Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

c tới gia đình, người thần, bạn bè đà luôn bên cạnh giúp đừ, động viên, khích lệ tinh than em dê em có thêm dộng lực vả niem tin hoàn thiện tot kỳ thự

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội

c tập và khóa luận tot nghiệp cùa mình. Em vô củng Irân quý nhùng tinh cam quý báu và sự đỏng hành, giúp đờ cùa tât cà mọi người dành cho em'Lời cuỏi

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÒNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên dề:TH ực HIỆN Ql YTRÌNH CHẤM SÓC, M ÔI DƯỠNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNII CHO CHÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y dương thị hồng, việt hùng, đông anh, hà nội dào nguồn nhiệt huyết để dẫn thèm nữa các lớp sinh viên như

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÒNG LÂMBẠCH THỊ MAI LINHChuyên dề:TH ực HIỆN Ql YTRÌNH CHẤM SÓC, M ÔI DƯỠNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNII CHO CHÓ TẠI PHÒNG