KHO THƯ VIỆN 🔎

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG DẠI HỌC NGẤN HÀNG TP. HỒ CHÍ .MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI T1ÊV CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN T

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu ÁTĂNG TRƯỞNG KINH TÉ TẠI CÁC QUÓC GIA CHÂU ÁLUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TÉTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG Đ

ẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. IIÒ CHÍ MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CỒNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN TĂNG TRƯỎNG KĨNH TÉ TẠT CÁC QUÓC GIACHĂU ẢLUẬN ÁN TIÉN SỸ K LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

INH TÉChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngMã số: 9.34.02.01Người hư<Ýng dần khoa học: PGS, TS Nguyền Ngọc ThạchTP. HÔ CHÍ MINII - NĂM 2019MỤC LỤCTRANG

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

PHỤ BÌA VI ỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT 1ẤT DANH MỤC BANG DANH MỤC SO DỎ BIỂU DỎ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỬU...........................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG DẠI HỌC NGẤN HÀNG TP. HỒ CHÍ .MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI T1ÊV CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN T

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á................51.3.Câu hoi nghiên cứu.........................................................51.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................

..........................61.5.Phưcmg pháp nghiên cứu.....................................................61.6.Nhừng kết quá và dóng góp mới cua luận LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

án..................................71.7.Kốl câu luận án...........................................................10CHƯƠNG 2: Cơ SỚ LÝ TIIUYÉT VẺ TÁC

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

ĐỌNG CƯA CIII TIÊU CÔNG, QUÀN TRỊ CÔNG DÉN TĂNG TRƯỜNG KINH TỂ..........................................11Giới thiệu chưomg..........................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG DẠI HỌC NGẤN HÀNG TP. HỒ CHÍ .MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI T1ÊV CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN T

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á...........................................112.1.2.Khái nicin vê quán trị công........................................122.1.3.Khái niệm tăng trưởng ki

nh tế......................................152.2.Cơ sỡ lý thuỵèt VC tác động của chi tiêu công, quàn trị công đón lãng trường kinh tế................. LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

..................................................162.2.1.Cơ sờ lý thuyết về tác động của chi ticu công đến tăng trường kinh te...162.2.1.1.Các lý thu

LUẬN ÁN TS - Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á

yết về tác dộng cùa chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế...162.2.1.2.Các mô hình về tác động của chi tiều còng đến tăng trường kinh tế.....172.2.2.Cơ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG DẠI HỌC NGẤN HÀNG TP. HỒ CHÍ .MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI T1ÊV CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN T

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MẸT NAM TRƯỜNG DẠI HỌC NGẤN HÀNG TP. HỒ CHÍ .MINHLÊ HOÀNG ANHTÁC ĐỘNG CỦA CHI T1ÊV CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN T