KHO THƯ VIỆN 🔎

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         211 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

BỘ VÂN HÓA. THÊ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN V AN HÓA NGHỆ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMPhụ Ill Cao QuýCHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NGHẸ NHÂN THỤC HÀNH

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt NamH DI SẢN VÃN HÓA PHI VẶT THẺ Ớ VIỆT NAMLUẬN ÁN TIỀN SĨ QUẢN I.Ý VĂN HÓAHà Nội - 2019BÔ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ DƯ LỊCHBỏ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOVIỆN VÃN HÓA

NGHÊ THUẬT QƯÓC GIA VIỆT NAMPhạm Cao QuýCHÍNH SÁCH ĐÓĨ VỚI NGHỆ NHÂN THựC HÀNH DI SẢN VÃN HÓA PHI VẶT THẺ Ớ VIỆT NAMChuyên ngành: Quàn lý Van hóa Mã s Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

ố: 9319042Ll ĂN ÁN TIÉN Sĩ QUĂN LÝ VÃN HÓANgười hướng dằn khoa học:PGS. TS. HẠNG VĂN BÀIHà Nội - 2019iLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan rang, bân luận án t

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

iên sĩ Chính sách đoi với nghệ nhân thực hành di sàn vàn hóa phi vật thê ở f 'ìệt Nam là do lôi viêt và chưa công bo. Trong quá trinh thực hiện luận á

BỘ VÂN HÓA. THÊ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN V AN HÓA NGHỆ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMPhụ Ill Cao QuýCHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NGHẸ NHÂN THỤC HÀNH

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Namách nhiệm vê lòi cam doan này.ỉlà Nội. ngày tháng 10 nám 2019Nghiên cứu sinhPhạm Cao QuýiiMỤC LỤCTrangLỜI CÁM ĐOÀN....................................

............... iDANH MỤC CHỦ* VIÉT TẤT........................................ iiDANH MỤC Sơ DÒ................................................ iiDAN Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

H MỤC BIỄU, MÔ HÌNH........................................ ivMỞDẲU.......................................................... 1Chương 1. TỎNG QLAN TÌN

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Nam

H IIÌNII NGHIÊN cứìl, co SÒLÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VÉ NGHẸ NHÂN THựC HÀNHDI SẢN VĂN IIÓA PHI VẬT THẺ Ò MÉT NAM.......................... 91.1.Tông quan t

BỘ VÂN HÓA. THÊ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN V AN HÓA NGHỆ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMPhụ Ill Cao QuýCHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NGHẸ NHÂN THỤC HÀNH

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành DSVH PVT ở Việt Namhệ nhân.13

BỘ VÂN HÓA. THÊ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN V AN HÓA NGHỆ THUẬT QUÓC GIA VIỆT NAMPhụ Ill Cao QuýCHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NGHẸ NHÂN THỤC HÀNH