KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

Khóa Luận Tôt NghiệpGVHD: T.s Nguyên Phi SơnDANH MỤC TỪ VIỄT TẮTDTDoanh thuGTGTGiá trị gia tăngGVGiá vốnCKTMChiết khấu thương mạiCPChi phíTSCĐTài sản

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy cô địnhTKTài khoảnBĐSBất động sànBQBình quânTNDNThu nhập doanh nghiệpSPSản phẩmCPBHChi phí bán hàngTPThành phãmKH&CNKhoa học và Công nghệHHHàng hóaHT

KHàng tồn khoKCKẽ( chuyếnCCDVCung cấp dịch vụXKXuất khoQLDNQuàn lý doanh nghiệpDNDoanh nghiệpKTTTKẽ toán trước thuếTSTài sànTNHHTrách nhiệm hữu hạnPSP Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

hát sinhVNĐViệt Nam đôngSVTH: Trân Ngọc Thào ChinhKhóa Luận Tôt NghiệpGVHD: T.s Nguyên Phì SơnDANH MỤC CÁC sơ ĐÒSơ đồ 1. Kế toán bán hàng theo phương

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

thức tiêu thụ trực tiếp.Sơ đồ 2. Kẽ toán bán hàng theo phương thức bán hàng đại lý.Sơ đồ 3. Kế toán bán hàng theo phương thức trà chậm, trà góp.Sơ đồ

Khóa Luận Tôt NghiệpGVHD: T.s Nguyên Phi SơnDANH MỤC TỪ VIỄT TẮTDTDoanh thuGTGTGiá trị gia tăngGVGiá vốnCKTMChiết khấu thương mạiCPChi phíTSCĐTài sản

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huyng bán.Sơ đô 8. Kẽ toán giảm giá hàng bán theo phương pháp kẽ khai thường xuyên.Sơ đồ 9. Kẽ toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiêm kê định kỳ.Sơ

đồ 10. Kẽ toán chi phí bán hàng.Sơ đồ 11. Kế toán chi phí quàn lý doanh nghiệp.Sơ đô 12. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.Sơ đồ 13. Kế toán chi p Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

hí hoạt động tài chính.Sơ đồ 14. Kế toán thu nhập khác.Sơ đô 15. Kẽ toán chi phí khác.Sơ đồ 16. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.Sơ đồ 17. K

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên huy

ẽ toán xác định kẽt quà kinh doanh.Sơ đô 18. Bộ máy quán lý tại Công ty TNHH Nguyên Huy.Sơ đồ 19. Bộ máy kẽ toán tại Công ty TNHH Nguyên Huy.

Khóa Luận Tôt NghiệpGVHD: T.s Nguyên Phi SơnDANH MỤC TỪ VIỄT TẮTDTDoanh thuGTGTGiá trị gia tăngGVGiá vốnCKTMChiết khấu thương mạiCPChi phíTSCĐTài sản

Khóa Luận Tôt NghiệpGVHD: T.s Nguyên Phi SơnDANH MỤC TỪ VIỄT TẮTDTDoanh thuGTGTGiá trị gia tăngGVGiá vốnCKTMChiết khấu thương mạiCPChi phíTSCĐTài sản