KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         78 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIẸN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẬT—0O0—NGUYỀN THỊ HÔNG MAIĐẶC DIÊM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SÂM NGỌC LINH (Pa

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)anax vietnamensis Ha <& Grushv.)LUẬN VÀN THẠC sĩHà Nội - 2018VIỆN IIÀN LÂM KHOA nọc VÀ C ÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẠT—oOo—N

GUYỀN THỊ HÒNG MUĐẶC DIẺM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SẤM NGỌC LINH (Panax Vietnam ensis Ha & Grushv.)Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 8 42 01 14LUẠN (Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

VÁN THẠC sỉNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC TS. Nguyen Thị Phương TrangIlà Nội - 2018 ếLỜI CẢM ƠNLuận văn được hoàn thành tại phòng Hệ thống học phàn tư và Di

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

truyền bào tồn. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Còng nghệ Việt Nam. dưới sự hướng dần khoa học và giúp đờ tận tinh củ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIẸN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẬT—0O0—NGUYỀN THỊ HÔNG MAIĐẶC DIÊM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SÂM NGỌC LINH (Pa

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)ăn này. tác giá đà nhận được sự quan tâm và giúp đờ nhiệt tinh về nhiêu mặt cùa Ban lành đạo Viện ST & TNSV.cán bộ phụ trách đào tạo cua Viện, cua TS.

Đặng Tất The, trưởng phòng Hệ thong học phân tữ và Di truyền bào tồn.Chân thành cám ơn các anh chị. bạn bè đong nghiệp. ThS. Nguyễn Giang Sơn, TS. Hồ (Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

Thị Loan. TS. Phạm Thế Cường. ThS. Lê Thị Mai Linh đã luôn nhiệt tình giúp đờ. quan tâm, chi bao những bước đi ban đau trong lĩnh vực nghiên cứu khoa

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

học.Cuối cùng, tác già cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sac nhất tới nhừng người thân trong gia đinh đã luôn bên cạnh động viên và giúp đờ trong suốt

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIẸN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẬT—0O0—NGUYỀN THỊ HÔNG MAIĐẶC DIÊM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SÂM NGỌC LINH (Pa

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)Việt Nam do TS. Nguyền Thị Phương Trang làm chủ nhiệm, mà số VAST.HTQT.Nga.10T 5-16.Tác gia xin chân thành cam ơn!Hà Nội, ??gợy thảng năm 2018LỜI CAM

DOANTôi xin cam đoan đê tài này là do chính tòi thực hiện. các sô liệu thu thập vả kết quá phân tích trong de tải lả trung thực, dề tài không trùng vớ (Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

i bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học não. Những thông tin tham khao trong khóa luận đều dược trích dần cụ the nguồn sử dụng.Ngày thảng năm 2018Học viên

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)

thực hiện( Kỷ \'à ghi rõ họ rên)Nguyền Thị Hồng MaiMỤC LỤCLÒI CÁM ƠN............................................................iLÒI CAM ĐOAN........

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIẸN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẬT—0O0—NGUYỀN THỊ HÔNG MAIĐẶC DIÊM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SÂM NGỌC LINH (Pa

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm di truyền quần thể sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha Grushv.)....................................VDANH MỰC CÁC BẢNG.............................................vi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIẸN SINH THÁI VA TÀI NGUYÊN SINH VẬT—0O0—NGUYỀN THỊ HÔNG MAIĐẶC DIÊM DI TRUYỀN QUẰN THẺ SÂM NGỌC LINH (Pa