KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         63 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TIĨỊ IIÂNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC, TÍNH CHÁT CỦA GRAPHEN OX1T B1ÉN TÍNHLUẶN VÃN TIĨẠC Sĩ TIÓA n

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tínhnọcTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TTIỊ HÀNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC, TĨNH CHẮT CỦA GRAPHE1N OX1T BIẾN TÍNHChu

yên ngành-. Hóa phân tích Mà số-. 8.44.01.18LUẠN VĂN THẠC sĩ HÓA nọcNGƯỜI HƯỞNG DÃN KHOA HỌC: PGS. TS. Tô Thị Xuân HằngTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CẢM ƠNBan (Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

luận văn này được thực hiện và hoàn thành tại phòng nghiên cứu sơn báo vệ, Viện Kỳ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Cóng nghệ Việt Nam. Tôi xin châ

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

n thành cam on ban lành đạo Viện Kỳ thuật nhiệt đới đã tiếp nhận và cho phép tôi dược làm thực nghiệm tại Viện.Tôi xin tó lòng biết ơn sâu sac và lời

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TIĨỊ IIÂNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC, TÍNH CHÁT CỦA GRAPHEN OX1T B1ÉN TÍNHLUẶN VÃN TIĨẠC Sĩ TIÓA n

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tínhhân thảnh cam on đen Chị Nguyen Thùy Dương cùng các thây cô, anh chị làm việc vã nghiên cứu tại phòng dã tận tinh giúp dờ, chi bão giủp lôi hiêu biết

sâu them về nhùng kiến thức đà được học ớ (rường và những kiến thức ờ ngoải thực te.Tôi .xin chân thành cam ơn Thây Phạm Thế Chính. Thây Vương Trường (Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

Xuân cũng các thay, cô giáo trong bộ môn hóa phân tích Trường Đại học Khoa học- Dại Học Thái Nguyên đà trang bị kiển thức và lạo điều kiện lốt nhất dẻ

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

tôi tiếp cận với dề tài dược giao.Tôi xin bày lo lòng bicl ơn lới loàn thê gia đinh, bạn bè đồng nghiệp đà luôn co vũ, dộng viên tôi trong suốt thôi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TIĨỊ IIÂNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC, TÍNH CHÁT CỦA GRAPHEN OX1T B1ÉN TÍNHLUẶN VÃN TIĨẠC Sĩ TIÓA n

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tínht. Rất mong nhận dược nhừng ỷ kiến dóng góp quý báu của các thay cô, bạn bè và dong nghiệp.I ôi xin chân thành cám ơn!l ác giâ luận vănNguyễn Thị Hang

LỞI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỳ hóa học “Phân tích đặc trưng cấu trúc, tinh chất cua graphen oxit biến tính” lả công trinh nghiên (Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

cửu của tôi. có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn là PGS. TS. Tò Thị Xuân Hang. Các nội dung nghiên cứu và kết quà trong dề tài nảy là trung thực và c

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

hưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Neu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TIĨỊ IIÂNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC, TÍNH CHÁT CỦA GRAPHEN OX1T B1ÉN TÍNHLUẶN VÃN TIĨẠC Sĩ TIÓA n

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính.................................aDANH MỤC Sơ DỎ..................................................b•DANH MỤC HÌNH.....................................

..............cDANH MỤC BẢNG BIẺƯ..............................................e (Luận văn thạc sĩ) Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYÊN TIĨỊ IIÂNGPHÂN TÍCH ĐẶC TRUNG CÁU TRÚC, TÍNH CHÁT CỦA GRAPHEN OX1T B1ÉN TÍNHLUẶN VÃN TIĨẠC Sĩ TIÓA n