KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC< >11| >PHẠM THỊ DỊNHỨNG DỤNG CỦA CAP VÀ CHỈ số CHO SỐ NGUYÊN THEO MODULOTHÁI NGUYÊN, 5/2019ĐẠI HỌC THÁI NG

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo moduloGUYÊN TRƯỜNG DẠT HỌC KHOA HỌC--------0O0--------PHẠM THỊ ĐỊNHỨNG DỤNG CỦA CAP VÀ CHỈ số CHOSỐ NGUYÊN THEO MODULOChuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấpM

ã số:8460113LUẬN VÀN THẠC sĩ TOÁN HỌCGIÁO VIÊN ĨĨƯỚNG DÂNTS. NGÕ THỊ NGOANTHÁI NGUYÊN. 5/2019Mục lụcLời cảm Ư112Mở đầu31Kiến thức chuẩnbị51.1Lý thuyết (Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

chia hết trong tập số nguyên............ 51.2Dồng dư thức và phương trình đồng dư.............. 92ứng dụng của cấp và chi số của số nguyên162.1Khái n

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

iệm, ví dụ, tính chất cơ bản về cấp cho số nguyêntheo modulo...................................... 162.2Khái niệm và tính chất của căn nguyên thúy mod

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC< >11| >PHẠM THỊ DỊNHỨNG DỤNG CỦA CAP VÀ CHỈ số CHO SỐ NGUYÊN THEO MODULOTHÁI NGUYÊN, 5/2019ĐẠI HỌC THÁI NG

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo moduloo vù ứng dụng nhận diện cáccăn nguyên thủy cùa số nguyên tố..................272.5Cap cho số nguyên theo modulo và áp dụng nhận diện sốnguyên có căn n

guyên thủy.........................312.6Chỉ số cho số nguyên theo modulo và ứng dụng..... 13Kết luận48'lài liệu tham khão491 (Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC< >11| >PHẠM THỊ DỊNHỨNG DỤNG CỦA CAP VÀ CHỈ số CHO SỐ NGUYÊN THEO MODULOTHÁI NGUYÊN, 5/2019ĐẠI HỌC THÁI NG