KHO THƯ VIỆN 🔎

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội nghiên cứu (hực sự của bàn (hân (ôi, không (rùng lặp với các công (rình nghiên cứu có liên quan đà được công bõ. Sỗ liệu và các kết quả nghiên cứu (r

ong luận văn là (rung (hực, hoàn (oàn dựa (heo sô liệu thu (hập và điều (ra. Các (hông tin trích dần và số liệu sử dụng (rong luận văn đều được dần ng Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

uồn tài liệu tham khảo.Hà Nội, ngày tháng nởm 2018Học viênPhùng Minh ThuiiLỜI CẢM ƠNLuận văn này là kết quả của bàn thân sau một quá trình nô lực học

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

tập và nghiên cứu với sụ’ giúp đờ của thây cô, đơn vị, đông nghiệp và người thân.Đẽ có được thành quả ngày hôm nay, lời đâu tiên tôi xin bày tỏ lòng b

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hộii hoàn thành luận văn này.Tiếp theo, tôi xin gửi lời càm ơn đến Trường Đại học Lâm nghiệp, khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phòng đào tạo Sau Đại

học cùng toàn thể thây, cô giáo của Trường Đại học Lâm nghiệp đã giảng dạy tận tình và truyền đạt nhừng kiên thức quý báu, giúp đờ tôi trong quá trình Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

học tập và nghiên cứu.Tôi xin chân thành câm ơn cơ quan Thanh tra huyện Mỳ Đức, thành phô Hà Nội đã hô trợ, giúp đờ và tạo điều kiện cho tôi trong su

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

ốt quá trình thực hiện luận văn. Xin gửi lời càm ơn lứi các đông chí công tác tại Thanh tra huyện Mỳ Đức đà nhiệt tình giúp đờ tôi trong quá trình thu

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội..........................................................................iLỜI CẢM ƠN.................................................................

................iiMỤC LỤC...................................................................................iiiDANH MỤC BẢNG.......................... Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

....................................................viDANH MỤC Sơ ĐỎ............................................................................viiMỞ

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

ĐÁU......................................................................................11Sự cần thiết cùa ván đè nghiên cứu.........................

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hộiung.......................................................................32.2.Mục tiêu cụ thè........................................................

..................................33Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................34Nội dung nghiên cứu...... Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

..............................................................45Kêt cáu cùa luận vãn..................................................................

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội

.4Chương 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÈN VÈ THANH TRA KINH TỄ-XẢ HỘI....................................................................................

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội...................................6

iLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đê tài “Nâng cao hiệu quá công tác thanh tra kinh tê- xà hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phó Hà Nội” là công (rình