KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 











Nội dung chi tiết: Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào CaiHẤT CÒNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THÙY VĂN, KHOÁNG SÀN KHU vực MINHLƯƠNG- VĂN BÀN- LÀO CAI.......................................................51.1.Đặc điếm

địa lý tự nhiên khu vực khào sát, tìm kiếm.....................51.2.Đặc điểm địa chất khu vực kháo sát, tìm kiếm..........................91.2.1.Địa t Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

ầng..........................................................111.2.2.Các thành tạo magma...............................................121.2.3.Cấu trú

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

c địa chãt.................................................151.3.Đặc điếm địa chất thủy văn địa chất công trình........................181.3.1.Đặc điẽ

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào CaiNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐẼ TÌM KIẼM ĐỐI TƯỢNG .............................................................................232.1.Mục đích và nhiệm v

ụ thi công địa vật lý..............................232.1.1.Mục đích tìm kiếm đối tượng.......................................232.1.2.Nhiệm vụ giao cho Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

công tác địa vật lý.............................232.2.Phương pháp kỳ thuật thi công.........................................232.2.1.Mạng lưới khảo sá

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

t................................................242.3.2.Máy móc, thiết bị đo, tham sõ đo ghi..............................242.2.3.Khối lượng thi công

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào CaiHƯƠNG PHÁP ĐA cực PHÂN cực KHUVỰC MINH LƯƠNG- VĂN BÀN- LÀO CAI........................................... 323.1.Kết quà khào sát theo tuyến..........

.................................323.1.1.Kẽt quá khảo sát theo tuyến TI....................................323.1.2.Kết quà khào sát theo tuyến T2..... Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

...............................343.1.3.Kẽt quá khảo sát theo tuyến T3....................................363.2.Kết quà xử lý theo diện tích...........

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

...............................371Danh mục hình vè:Hình 1-1: Sư dồ khu vực nghiên cứu........................................6Hình 1-2: Sơ đ'ỏ địa chấ

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai...........27Hình II-2: Mô hĩnh môi trường 2D (M.II.Lokc. 2002)....................................28Hình lll-l: Kếi quà phân lích dinh lưựng lài liệu

do sâu phân cực Tuyên 1, Khu vực: Minh l.ương- Văn Bàn- I.ào Cai.............................................................33Hình III-2: Kct quá ph Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

ân tích định lượng tài liệu đo sâu phàn cực Tuyến 2. Khu vực MinhLương- Văn Bàn- Lào Cai..............................................................

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò điện đa cực phân cực tìm kiếm quặng vàng gốc khu vực Minh Lương Văn Bàn Lào Cai

.35

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH

Mục lục:MỞ ĐÀU..........................................................................4CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỄM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN, ĐẶC ĐIẼM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CH