KHO THƯ VIỆN 🔎

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

ĐẠI HỌC QUÕC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRẦN ĐÌNH TRUNGXẼP HẠNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG ĐIỆN Tử VÀ DI ĐỘNG: MỘT CÁCH TIẼP CẬN PHƯ

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHPƯƠNGPHÁPAHPChuyên ngành : Quản Trị Kinh DoanhMà só: 60 34 0102KHÓA LUẬN THẠC SỸTP. HÔ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017CÓNG TRĨNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG

ĐẠI HỌC BẤCH KHOA -ĐHQG -HCMCán bộ hướng dằn khoa học : Ts. Nguyên Mạnh Tuân Cán bộ chẩm nhận xét 1:Cán bộ chấm nhận xét 2 :Khóa luận thạc sĩ được bảo Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM ngày 21 tháng 04 năm 2017Thành phân Hội đông đánh giá khóa thạc sì gôm:(Ghi rỏ họ. tên. học hàm. học vị

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

cùa Hội đòng chấm bào vệ khóa luận thạc sĩ)1Chú tịch: PGS.TS. Phạm Ngọc Thúy2Thư ký: TS. Nguyên Thị Thu Hãng3ùy Viên: TS. Phạm Quốc TrungXác nhận của

ĐẠI HỌC QUÕC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRẦN ĐÌNH TRUNGXẼP HẠNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG ĐIỆN Tử VÀ DI ĐỘNG: MỘT CÁCH TIẼP CẬN PHƯ

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHPI HỌC QUỎC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHI NGHỈA VIỆTNAMTRƯỜNG DẠI 11ỌC BÁCH Ki 1O ADộc lập - Tự do -1 lạnh phứcNHIỆM VỤ KHÓA Ĩ.UẬN THẠC sĩ Họ lên học:

viên: Trân Dinh InmgMS11V: 7140626Ngày. tháng. năm sinh: 16/10/1909Nơi sinh: DaklakChuyên ngành: Quán (rị Kinh DoanhMà số : 60 .34 01 02L TÊN ĐÈ TÀI:x Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

êp hạng website thương mại diện từ bán hàng điện từ và di động: Một cách tiêpcận phưonig pháp AHPII. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:•Đánh gìá và lựa chọn websit

Xếp hạng Website thương mại điện tử bán hàng điện tử và di động Một cách tiếp cận phương pháp AHP

e thương mại điện từ dùng đẽ xếp hạng•Xây dựng các tiêu chí phù hựp đê xẽp hạng các website thương mại điện tứ một cách loàn diện•ítng dụng mô hình AH

ĐẠI HỌC QUÕC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRẦN ĐÌNH TRUNGXẼP HẠNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG ĐIỆN Tử VÀ DI ĐỘNG: MỘT CÁCH TIẼP CẬN PHƯ

ĐẠI HỌC QUÕC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRẦN ĐÌNH TRUNGXẼP HẠNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG ĐIỆN Tử VÀ DI ĐỘNG: MỘT CÁCH TIẼP CẬN PHƯ