KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTÀNG THƯỜNG BẢNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỀN DẠ BẰNG DINOPROSTONE DẠNG ĐẶTÂM ĐẠO

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vươngO Ỏ THAI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯONGLUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CÁP TITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020BỌ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC T

HÀNH PHÔ HÕ CHÍ MINHĩk & & & &ìkTĂNG THƯỜNG BẢNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỀN DẠ BẰNG DINOPROSTONE DẠNG ĐÁT ÂM ĐẠO Ỏ THAI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VI Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

ỆN HÙNG VƯƠNGCHUYÊN NGÀNH: SAN PHỤ KHOAMĂ SỐ:CK62 72 1.3 03LUẠN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP HNGƯỜĨ ĨĨƯỚNG DÀN KHOA HỌC PGS.TS.BS. HUỲNH NGUYỀN KHÁNH TRANGTI T

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

ÀNH PHÓ ĩ TÔ CHÍ MINH - NĂM 2020iLÒI CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trình của riêng tỏi.Các sổ liệu, kết quà nêu trong luận vãn là trung thực v

Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTÀNG THƯỜNG BẢNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỀN DẠ BẰNG DINOPROSTONE DẠNG ĐẶTÂM ĐẠO

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương........................ivDANH MỤC CHỮ VIÉT TẤT TIÊNG VIỆT...................viiiDANH MỤC CHỮ* VIẾT TÁT TIẾNG ANH.......................XBÀNG DÓI CHIẾ

U ANH - VIỆT............................xiDANH MỤC BĂNG..................................xiiDANH MỤC LƯU ĐÕ, BIÉU ĐÕ.......................XỀVDANH MỤC Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

HÌNH...................................XVĐẠT VẮN ĐÉ.......................................1MỤC TIÊU NGHIÊN cửu..............................3••••••••

Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone dạng đặt âm đạo ở thai trưởng thành tại bệnh viện hùng vương

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■1.1l ỏng quan vê KPCD.........................................................41.1.1Khôi phát chu

Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTÀNG THƯỜNG BẢNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỀN DẠ BẰNG DINOPROSTONE DẠNG ĐẶTÂM ĐẠO

Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTÀNG THƯỜNG BẢNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỀN DẠ BẰNG DINOPROSTONE DẠNG ĐẶTÂM ĐẠO