KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOBỌ Y TEDẠI HỌC V Dlực THÀNH PHÓ HỒ ( III MINH • • •LÊ c TTT LINĨĨĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỌT SỎ PHƯƠNG PHÁP THU NHẠN XƯƠNG KHỨ KHOÁNG

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người Từ MÔ XƯƠNG NGƯỜILUẬN VĂN THẠC SÌ ¥ HỌC ♦ • •THÀNH PHÓ nỏ CHÍ MINH, NÁM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÃO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ CHÍ L

INHĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ .MỌT SÓ PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN XƯƠNG KHỬ KHOÁNG TÌ MÔ XUƠNG NGƯỜINGÀNH: KHOA HỌC Y SINH (MÔ PHÔI) MÃ SÒ: 8720101LUẬN VĂN THẠC sỉ Y Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: •TS. HUỲNH DUY THÀOTS. TRAN NGUYỀN QUÓC VƯƠNGTHÀNH PHỎ HÔ CHÍ MINH, NĂM 2021LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan dây là công tri

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

nh nghiên cứu của riêng tỏi, được sự hướng dan khoa học cùa TS. Huỳnh Duy Thao và TS. Trân Nguyen Quốc Vương. Các nội dung nghicn cứu. kết quà trong đ

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOBỌ Y TEDẠI HỌC V Dlực THÀNH PHÓ HỒ ( III MINH • • •LÊ c TTT LINĨĨĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỌT SỎ PHƯƠNG PHÁP THU NHẠN XƯƠNG KHỨ KHOÁNG

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương ngườic nhau có ghi rõ trong phân tài liệu tham kháo. Ngoài ra, trong luận vãn còn sử dụng một sô nhận xét. đánh giá cung như sô liệu cùa các lác gia khác,

cơ quan tô chức khác đêu cô trích dan và chú thích nguôn gôc.Neu phát hiện có bâl kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm về nội dung lu Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

ận vãn của mình.Tp. Hố Chí Minh, ngày 20/10/2021 rác giá luận vãnLẺ CHỈ LINHDANH MỤC CHỮ VIÉT TÁTAATBAmerican Association of Tissue BanksAFFsAtypical

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người

Femur FracturesBMPBone Morphogenetic ProteincsCộng sựED1AEthylene Diamine l elraacclic AcidFDAFood and Drug AdministrationFGFFibroblast Growth FactorG

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOBỌ Y TEDẠI HỌC V Dlực THÀNH PHÓ HỒ ( III MINH • • •LÊ c TTT LINĨĨĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỌT SỎ PHƯƠNG PHÁP THU NHẠN XƯƠNG KHỨ KHOÁNG

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOBỌ Y TEDẠI HỌC V Dlực THÀNH PHÓ HỒ ( III MINH • • •LÊ c TTT LINĨĨĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỌT SỎ PHƯƠNG PHÁP THU NHẠN XƯƠNG KHỨ KHOÁNG