KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ IIÔ cHÍ MINHNGUYEN HƯU TƯỜNGDÁNTI GIÁ KÉT ỌUẢ CAN TIIIẸP NỌI MẠC II D1ẺU TRỊ HẸP DỘNG MẠCH CHẬU

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng DÙI MẠN TÍNH C Ó THIÊU MÁU c III TRAM TRỌNGChuyên ngành: Ngoại - Lòng ngực Mã số: NT 62 72 07 05LUẠN VĂN BÁC Sĩ NỌĨ TRÚNgười hưởng dẫn khoa học: TS.

LÂM VÀN NÚTTHÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH - Năm 2020LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đày là công Irình nghiên cứu cùa riêng lôi. Các sô liệu, kết qua ncu trong lu Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

ận vãn này là tiling thực và chua tùng dược công bo irong bai kỳ công trình nào khác.Tác giãNGUYÊN IIƯU TƯỜNGiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

..............................iMỤC LỤC......................................................iiANH MỤC TỪ VIẾT TẢT.....................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ IIÔ cHÍ MINHNGUYEN HƯU TƯỜNGDÁNTI GIÁ KÉT ỌUẢ CAN TIIIẸP NỌI MẠC II D1ẺU TRỊ HẸP DỘNG MẠCH CHẬU

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng........................................ixANI1 MỤC HÌNH................................................XDẠT VÁN DẺ....................................

................1Clìirơng 1 TÒNG QUAN TÀI LIỆU.................................31.1 Sư lược giai phẫu động mạch chậu đùi......................31.2.rồn Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

g quan bệnh dộng mạch chi dưới mạn tinh có thiêu máu chi trầmtrọng.........................................................51.3.('an thiệp nội mạch...

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

..................................261.4.('ác công trinh nghiên cứu trong và ngoài nước..........34Chương 2. DÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CƯU.......

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ IIÔ cHÍ MINHNGUYEN HƯU TƯỜNGDÁNTI GIÁ KÉT ỌUẢ CAN TIIIẸP NỌI MẠC II D1ẺU TRỊ HẸP DỘNG MẠCH CHẬU

Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọngghiên cứu.....................................372.4.Dôi lượng nghicn cứu....................................372.5.riêu chuân chọn mau.................

....................372.6.Ticu chuân loại Irừ.....................................372.7.Chọn mẫu................................................38 Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị hẹp động mạch chậu đùi mạn tính có thiếu máu chi trầm trọng

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ IIÔ cHÍ MINHNGUYEN HƯU TƯỜNGDÁNTI GIÁ KÉT ỌUẢ CAN TIIIẸP NỌI MẠC II D1ẺU TRỊ HẸP DỘNG MẠCH CHẬU