KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         366 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ .MINHTRẤN MINH HẢIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THAY VAN ĐỌNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG MÓ NỬA TR

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ứcRÊN XƯƠNG ứcNgành: Ngoại lồng ngực Mã số: 62720124LUẬN ÁN TIẾN Sỉ Y HỌCNgười hưứng dần khoa học:1.PGS.TS. TRÀN QUYÉT TIÉN2.GS.TS. VỎ THÀNH NHÂNTHẢNH P

HÓ HÓ CHÍ MINH - NẢM 2020 ìlLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận án này là tru Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

ng thực và chưa từng được ai công bố trong bắt kỳ công trình nào khác.Nghiên cứu sinhTrần Minh HàiMỤC LỤCTrangIrang phụ bìaLời cam đoan...............

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

.....................................iMục lục........................................................iiDanh mục cácchừ vici lai.......................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ .MINHTRẤN MINH HẢIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THAY VAN ĐỌNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG MÓ NỬA TR

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ứcmục cácbiêu dồ...........................................ixDanh mục cáchình...............................................XMỜĐẢU......................

.....................................1CHƯƠNG 1 TỎNG QUAN TÀI LIỆU.....................................31.1.Giãi phẫu - Giãi phẫu bệnh gốc và van động Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

mạch chủ......31.2.Xu hướng hiện nay trên thế giới trong phầu thuật tim và van ĐMC.111.3.Các dường tiếp cận trong phẫu thuật van DMC.............131.4

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

.Chi định phầu thuật thay van ĐMC qua dường mô nữa trên xương ức.211.5.Chi dinh phau thuật thay van DMC qua dưỡng mô nữa trên xương ứcIren bệnh nhân c

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ .MINHTRẤN MINH HẢIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THAY VAN ĐỌNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG MÓ NỬA TR

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ứcà ngoài nước...............28CHI ONG 2 ĐÓI 11 ỢNG VÀ PHI ONG PH.ủ* NGHIÊN CÚI...............322.1.Thiết kế nghiên cứu.................................

....32 Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mổ nửa trên xương ức

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ .MINHTRẤN MINH HẢIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THAY VAN ĐỌNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG MÓ NỬA TR