KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

BỌ GIÁO DỌC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẾ• • • •ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYỀN THỊ TÓ TRINH•ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI KHE DUÓÌ CÓ TẠO

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5O VẠT TRONG ĐIÊU TRỊ VIÊM XOANG HÀM TÙ’5/2019 ĐÉN 5/2020 TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪYCHUYÊN NGÀNH: MÙI HỌNG MÀ SỎ: CK 62 72 53 05TIĨẶN VÃN CHUYÊN KHOA CẤP lĩ

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẤN MINH TRƯỜNGTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghicn cứu cua riên Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

g lói.('ác $ố liệu và kết quả nêu trong luận văn là tiling thực và chưa từng công bỏ trong bất kì công trình nào.Ký lenNguyen Thị Tò Trinhmục: lục:Tra

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

ngI .ời cam đoanMục lụcDanh mục các chừ vict taiDanh mục đôi chicu thuật ngừ Anh - ViciDanh mục bangDanh mục bicu đô. sơ đôI )anh mục hìnhBẠ I VÁN BỀ

BỌ GIÁO DỌC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẾ• • • •ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYỀN THỊ TÓ TRINH•ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI KHE DUÓÌ CÓ TẠO

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5..............41.1.Sư lược giai phau ứng dụng mùi xoang.................41.2.Chức năng sinh lý xoang hàm.........................111.3.Cư chc bệnh sin

h cũa xoang hàm......................131.4.Mò học..............................................151.5.Giải phẫu bệnh................................... Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

...171.6.Chân đoán và điều Irị vicm xoang hàm................191.7.Biên chứng phẫu thuật nội soi xoang hàm.............281.8.Một sô còng trinh nghicn

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khe dưới có tạo vạt trong điều trị viêm xoang hàm từ 5

cứu trong \ à ngoài nước \ C phau thuật nội soikhe dưới............................................28

BỌ GIÁO DỌC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẾ• • • •ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYỀN THỊ TÓ TRINH•ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI KHE DUÓÌ CÓ TẠO

BỌ GIÁO DỌC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẾ• • • •ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYỀN THỊ TÓ TRINH•ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI KHE DUÓÌ CÓ TẠO