KHO THƯ VIỆN 🔎

Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÊDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVƯƠNG MĨNĨI NHỰTD1ỀN TIỀN CRẸAT1N1N MÁU Õ BỆNH NHÂN NH1ẺM H1V7A1DS ĐIỀU TRỊ ARV NGOẠI

Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hivI TRÚTẠT BẸNTĨ VĨẸN BẸNĨĨ NĩĩĩẸT DỚĨLUẬN VÃN TÓT NGHIỆP BÁC sĩ NỌI TRÍTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2019BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẼDẠI HỌC Y DƯỢC thàn

h phò hò chí minhVƯƠNG MINH NHỊTD1ẺN T1ÉN CREAT1N1N MÁI Õ BỆNH NHÂN ♦NTTTÈM niV/AĨDS DĨẺU TRỊ ARV NGOẠĨ TRÚTẠI BẸNĨĨ VIẸN BẸNĨI NIĨĨẸT DỞĨCHUYÊN NGÀNH Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

: TRUYỀN NHIÊMMÀ SỎ: N i 62 72 38 01LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP BẤC sì NỘI TRÚ • • •NGƯỜI III ÓNG DẤN KHOA HỌC': PGS.TS. CAO NGỌC NGATHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH -

Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

NÁM 2019https://khothuvjen.com1Lòi cam đoanTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu dược trinh bày trong lu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÊDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVƯƠNG MĨNĨI NHỰTD1ỀN TIỀN CRẸAT1N1N MÁU Õ BỆNH NHÂN NH1ẺM H1V7A1DS ĐIỀU TRỊ ARV NGOẠI

Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hivviếttắt tiếng ViệtiiDanh mục các chừ viếttắt tiếng AnhivDanh mục đối chiếu thuật ngừ Anh việtVDanh mục các bangviiDanh mục các hìnhviiiDanh mục các bi

êu đôviiiDanh mục các sơ dồixMỚ ĐÀU..............................................................1 Diễn tiến creatinin máu ở bệnh nhân nhiễm hiv

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÊDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVƯƠNG MĨNĨI NHỰTD1ỀN TIỀN CRẸAT1N1N MÁU Õ BỆNH NHÂN NH1ẺM H1V7A1DS ĐIỀU TRỊ ARV NGOẠI