KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC’ Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIÉNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệM CẢMTRÊN BỆNH NHÂN SA SÚT TRÍ TUỆLUẬN VĂN TÓT NGĨĨĨẸP BÁC sĩ NỌĨ TRÚTHÀNH PHO HÔ CHÍ MINH - NÁM 2020BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH

PHO HO CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆTTRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢMTRÊN BỆNH NHÂN SA SÚT TRÍ TUỆNgành: Tâm thầnMã Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

số: NT 62 72 22 45LUẬN VĂN TÓT NGHIẸP BÁC sĩ NỌI TRỨNGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: TS. BS. TRẤN CÔNG THANGTHÀNH PHO HO CHÍ MINH - NẢM 2020LỜI CAM ĐOANTòi x

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

in cam đoan sô liệu trong iuận vàn này là được thu thập, nhập liệu và phân tích một cách trung thực. Luận vãn này không có bất kì số liệu, vãn bán. tà

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC’ Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIÉNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệãn bàn. tài liệu đà được công bố trử khi đã được còng khai thừa nhận.Nghiên cửu đà được chấp thuận về các khía cạnh đạo đức từ Hôi Đồng Đạo đức trong

nghiên cửu y sinh học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chi Minh, sổ: 743/HĐĐĐ. kí ngày 12/12/2019.Tác giảHuỳnh Thanh TânMỤC LỤCMỤC LỤC DANH MỤC Tứ VIẺT TẤT Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

....................................................iDANH MỤC ĐÒI CHIEV ANH - VIẸT.........................................iiiDANH MỤC BÀNG...........

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

................................................VDANH MỤC BIỂU DÒ.......................................................viDANH MỤC HÌNH...............

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC’ Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIÉNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM

Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệU.................................................3I I Hiện trạng trầm cảm và sa sút trí tuệ trên thế giới và lại Việt Nam.31.2.Sa sút tri tuệ - Rối l

oạn thần kinh nhận thức nặng......................41.3.Rối loạn trầm câm chủ yếu vả rối loạn trầm câm do tinh trạng y khoa khác 51.4.Bàng câu hỏi bán Giá trị của thang đo cornell phiên bản tiếng việt trong đánh giá trầm cảm trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

cẩu trúc SCID-5...................................7

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC’ Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIÉNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC’ Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHHUỲNH THANH TÂNGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO CORNELL PHIÊN BẢN TIÉNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ TRẦM