KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ mì THUẬNĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHÌ SÒ sức KHỎE TUYỂN TIÉN LIẸTTRONG CHÁN ĐOÁN UNG TH

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫyHƯ TUYẾN TIÊN LIỆTTẠI BỆNH VIỆN BÍNH DÂN VÀ BỆNH MÊN CHỢ RÀYLUẬN VĂN THẠC sĩ Y HỌCThánh phố Hồ Chí Minh - Năm 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TỂĐẠI HỌC

Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ HĨT THUẬNĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỬA CHỈ SÓ sức KHỎE TUYẾN TIÈN LIẸT TRONG CHĂN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN HÈN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN BÌN Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

H DÂN VÀ BỆNH VIỆN CHỢ RÁYChuyên ngành: NGOẠI KHOA (NGOẠI - NIỆU)MÃ SO: 60.72.01.23LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP THẠC sỉ Y HỌCNgười hướng dẩn khoa học: PGS.TS.B

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

S NGÔ XUÂN THÁIThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020LÒI CAM ĐOAN“Tòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu khoa học của riêng tòi. Các $ố liệu và két q

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ mì THUẬNĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHÌ SÒ sức KHỎE TUYỂN TIÉN LIẸTTRONG CHÁN ĐOÁN UNG TH

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy LỰCTrang phụ biaLời cam đoanMục lụcDanh mục các chừ viết tắtBang đoi chiêu thuật ngừ Anh - ViệtDanh mục các bang, biêu đồ. hìnhĐẠT VÁN DẺ............

................................................13•1.Mục tiêu tỏng quát............................................162.Mục tiêu cụ thê................ Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

...............................16CHƯƠNG I: TÔNG QUAN TÀI LIỆU..........................................171.1.Dịch tẻ ưng thư tuyển tiềnliệt...........

Đánh giá vai trò của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện bình dân và bệnh viện chợ rẫy

.......................171.2.Nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ cùa ưng thư tuyến tiền liệt.18

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ mì THUẬNĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHÌ SÒ sức KHỎE TUYỂN TIÉN LIẸTTRONG CHÁN ĐOÁN UNG TH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ mì THUẬNĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHÌ SÒ sức KHỎE TUYỂN TIÉN LIẸTTRONG CHÁN ĐOÁN UNG TH