KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         143 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

BỌ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y IM ực THÀNH PHỎ HỒ CHÍ .MINHNGÔ THỊ THANH THÚYHIỆU QUẢ CỦA THỞ MÁY NẢM SÁP Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ H

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấpHẤP CẤPLUẬN VÁN CHUYÊN KHOA CẤP IIIP. HỎ CHÍ MINH - NÁM 2020Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHNGÔ THỊ THANH THÌ YHIỆU Q

UẢ CỦA THỎ MÁY NÀM SÁP Ờ BỆNHNHÂN HỘI CHÚNG NGUY KỊCH HÔ HẢP CÁPCHUYÊN NGÀNH: NHI HÔI sứcMẢ SÔ: CK 62 72 lố 50LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP IINGl Òì III ỞN Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

G DẤN KHOA HỌC: TS. NGl JYỀN III Y LUÂNTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020MỤC LỤCTRANG BÌA..................................................MỤC LỤC............

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

........................................DANH MỤC VIÉT TẤT TIÊNG VIẸT...............................DANH MỤC VIẾT TẢT TIẾNG ANH........................

BỌ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y IM ực THÀNH PHỎ HỒ CHÍ .MINHNGÔ THỊ THANH THÚYHIỆU QUẢ CỦA THỞ MÁY NẢM SÁP Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ H

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp...................................ĐẠT VẮN ĐẺ...............................................1CÂU HÒI NGHIÊN cú*u......................................

2MỤC TIÊU NGHIÊN cú'u.....................................2CHU’ONG 1. TỎNG QUAN TÀI LIỆU............................31.1Lịch SŨ về ARDS............... Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

.....................31.2Tỷ lệ mac và dự hậu................................31.3Sinh lý bệnh.......................................41.4Nguyên nhân....

Hiệu quả của thở máy nằm sấp ở bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp

...................................101.5Các tiêu chu ân chân đoán ARDS....................111.6ARDS do COVID - 19................................131.7

BỌ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y IM ực THÀNH PHỎ HỒ CHÍ .MINHNGÔ THỊ THANH THÚYHIỆU QUẢ CỦA THỞ MÁY NẢM SÁP Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ H

BỌ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y IM ực THÀNH PHỎ HỒ CHÍ .MINHNGÔ THỊ THANH THÚYHIỆU QUẢ CỦA THỞ MÁY NẢM SÁP Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ H