KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ 116 CHÍ .MINHNGUYẺN PHAN HOÀI MỸĨTIẸĨI QUẢ DĨẺU TRỊ NỌT NIIACÓ SANG THƯƠNG QUANH CHÓPCÙA Xĩ MÃNG

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicateG TRÁM BÍT ÓNG TÚY CALCIUM SILICATECHUYÊN NGÀNH: RÁNG HÀM MẶT MÀ SO: CK62 72 28 15LUẠN VẤN CHUYÊN KHOA C ÁP IINGl 6ì HI ’ÔNG DẤN KHOA HOC: TS TRẤN XUÂ

N VỈNH 9THÀNH PHÓ 116 CHÍ MINH, NĂM 2021LỜI CAM DOANTÒI xin cam đoan dây lã công trình nghiên cửu cua riêng chúng tòi. Các sô liệu, kết quả nêu trong Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

luận van là hoàn loàn trung thực và chưa lừng được còng bò trong bắt kỳ công trình não khác.l ác giá.Nguyền Phan Hoài MỳMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...........

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

.................................................iMỤC LỤC.................................................................iDANH MỤC MÉT TẤT...........

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ 116 CHÍ .MINHNGUYẺN PHAN HOÀI MỸĨTIẸĨI QUẢ DĨẺU TRỊ NỌT NIIACÓ SANG THƯƠNG QUANH CHÓPCÙA Xĩ MÃNG

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate.......................................iiiDANH MỤC BIÊU DÓ........................................................VDANH MỤC HÌNH......................

....................................viMỎ DẤU..................................................................1CHƯƠNG 1: TONG ọ VANTÀILIẸU............ Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

............................41.1.Tông quan về xi mãng Irani bíl ông tủy.............................41.2.Tông quan về các loại xi mãng trong nghiên cử

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

u.....................71.3.rồng quan về phương pháp đánh giá trên lâm sàng...................101.4.Tinh hĩnh nghiên cim về dặc tính tương hợp sinh học

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ 116 CHÍ .MINHNGUYẺN PHAN HOÀI MỸĨTIẸĨI QUẢ DĨẺU TRỊ NỌT NIIACÓ SANG THƯƠNG QUANH CHÓPCÙA Xĩ MÃNG

Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate..........262.2.Dối tượng nghiên cứu..............................................262.3.Thời gian và dịa diêm nghiên cửu:.............................

....262.4.Cờ mau nghiên cứu:................................................262.5.Các biến số nghiên cửu............................................28 Hiệu quả điều trị nội nha có sang thương quanh chóp của xi măng trám bít ống tủy calcium silicate

2.6.Phương pháp nghiền cứu............................................29

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ 116 CHÍ .MINHNGUYẺN PHAN HOÀI MỸĨTIẸĨI QUẢ DĨẺU TRỊ NỌT NIIACÓ SANG THƯƠNG QUANH CHÓPCÙA Xĩ MÃNG

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ 116 CHÍ .MINHNGUYẺN PHAN HOÀI MỸĨTIẸĨI QUẢ DĨẺU TRỊ NỌT NIIACÓ SANG THƯƠNG QUANH CHÓPCÙA Xĩ MÃNG