KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí MINHTRẤN THỊ THẢO UYÊNKÉT CỤC THAI KỲ Ờ THAI PHỤ TẢNG IIT YÉT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐAKHOA ĐỎN

Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020NG THẤPNĂM 2019-2020LUẬN VAN CHUYÊN KHOA CẮP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH NĂM 2020-----------IjBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CH

Í MINHTRẤN THỊ THÀO I YEN’KÉT CỤC THAI KỲ Ờ THAI PHỤ TẢNG HUYÉT ÁP TẠI BỆNH VIỆN DA KHOA DÕNG THẤP NĂM 2019-2020Chuyên Ngành: Sàn Phụ KhoaMã số: CK62 Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

72 13 03LVẶN VÀN CHI YÊN KHOA CÁP IINgười hướng dẫn khoa học:PGS.TS. LÊ HÔNG CẢMTHÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH NĂM 2020LÒĨ CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đây là cóng

Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

trinh nghiên cửu của riêng tỏi. các sô liệu và kết quà nêu trong luận văn là trung thực và chưa cô ai công bố trong bât kỳ công trình nào khác.Tác gi

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí MINHTRẤN THỊ THẢO UYÊNKÉT CỤC THAI KỲ Ờ THAI PHỤ TẢNG IIT YÉT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐAKHOA ĐỎN

Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020ÁN ĐÉ................................................ 1MỤC TIÊU NGHIÊN cứu....................................... 3CHƯƠNG 1: TÓNG QUAN Y VÀN..........

....................... 41.1Rối loạn tãng huyết áp thai kỳ....................... 4 Kết cục thai kỳ ở thai phụ tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2019 2020

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí MINHTRẤN THỊ THẢO UYÊNKÉT CỤC THAI KỲ Ờ THAI PHỤ TẢNG IIT YÉT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐAKHOA ĐỎN