KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         132 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHC8 UI ĨOTỎ ĨĨOÀĨ TĨTirKÉT CỤC THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ CÓ TIẺN CĂN MÓ LÁY THAI ĐƯỢC GIẢM Đ

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũĐAU SẢN KHOATẠI BỆNH VIỆN TÙ DŨLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA 2TIIÀNĨT PĨIÓ ĨĨÒ CHÍ MINH NĂM 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MI

NHC3 LLJ 80TÔ HOÀI THƯKÉT CỤC THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ CÓ TIỀN CĂN MÓ LẤY THAI ĐƯỢC GIẢM ĐAU SÁN KHOATẠI BỆNH VIỆN TÙ DỮChuyên ngành: Sàn Phụ Khoa Mà số: C Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

K 62 72 13 03LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA 2Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Hồng cẩmTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI C AM DOANỉ ôi xin cam đoan dây là công t

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

rinh nghiên cửu của riêng tôi. ỉ ất ca các sô liệu và kcl quà hoàn loàn do lòi lự nghicn cứu, không trùng lập vởi bât kỳ luận vãn vả công trinh nào dà

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHC8 UI ĨOTỎ ĨĨOÀĨ TĨTirKÉT CỤC THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ CÓ TIẺN CĂN MÓ LÁY THAI ĐƯỢC GIẢM Đ

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ.......iBẢNG CHỪ VIÉT TÁT...................................iiiBẢNG ĐỎI CHIỂU ANH - VIỆT............................ivDANH MỤC........................

......................VĐẠT VÁN ĐÈ............................................1MỤC TIÊU NGHIÊN cứu...................................3Chương 1: TỎNG QU Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

AN TÀI LIỆU..........................41.1Chuyền dạ..........................................41.2Giam đau sân khoa.....................................

Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ

..................91.3Sinh ngã âm đạo sau mô lay thai.........................................131.4Giam đau băng phương pháp gây tê ngoài màng cứng tr

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHC8 UI ĨOTỎ ĨĨOÀĨ TĨTirKÉT CỤC THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ CÓ TIẺN CĂN MÓ LÁY THAI ĐƯỢC GIẢM Đ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHC8 UI ĨOTỎ ĨĨOÀĨ TĨTirKÉT CỤC THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ CÓ TIẺN CĂN MÓ LÁY THAI ĐƯỢC GIẢM Đ