KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt NamỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGĨĨTẸP có VÓN NHÀ NƯỚC TẠT VĨẸT NAM('huyên ngành : Quân Irị kinh doanh Mà số chuyên ngành : 62 34 01 02LUẬN ÁN TIỀN Sỉ QUẢ

N TRỊ KINH DOANHNgười hướng dần khoa học:PGS.IS. NGUYỀN THI ẤNThành phố Hồ Chí Minh, năm 2020iLÒĨ CAM ĐOAN'l ôi cam đoan rằng luận án “Tác động cùa vố (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

n xã hội, tinh thần kinh doanh và kha nâng thích ứng dền hiệu quà hoạt dộng cũa doanh nghiệp có vồn nhà nước tại l iệt .Nam ” là công trình nghiên cứu

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

của riêng Tôi.Ngoài những tài liệu tham kháo dược trích dẫn trong luận án nãy. không có nghiền cửu nào của người khác được sứ dụng trong luận án này

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Namcác trường đại học. co sờ đào lạo, hoặc bàl cứ noi não khác ngoài mục diclì phục vự cho nghiên cửu dể tâi vã qui dịnh trong chương trình đào lạo cứa T

rường Dại Học Mờ Tp. Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Dào tạo.TP. IIỒ Chi Minh, năm 2020Ngưòi thực hiệnNgó ChínLỜI CẢM ƠNSau thời gian học tập và ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

iên cứu. với sự hồ trợ. giúp dờ nhiệt tình cũa quý Thầy Cô. Tôi đà hoàn thành luận án lốt nghiệp Tiến sì với đề lài: "Tác động cùa vốn xã hội, rinh th

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

ần kinh doanh và khù nàng thích ứng đến hiệu quá hoạt dộng cùa ỉ).\' có vốn nhà nước tại I 'iệt .Xam ”.Tòi xin gưi lời câm ơn chân thành dến quý Thầy.

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Namện dà giãng dạy. truyền dạt nliừng kicn thức quý báu và cho nhùng ỷ kiên ràl xác đáng, ihicl thực trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu và hoãn thi

ện luận án. Đặc biệt. Tòi xin bây tõ lõng câm ơn chân thành đen PGS. TS. Nguyền Thuấn đà hết lòng hướng dan ròi trong suốt quá trình nghiên cứu và thự (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

c hiện luận án nây.l ôi cùng xin gởi lời cám im đen các anh chị lành đạo. quán lý ớ các doanh nghiệp cỏ vổn nhà nước trên lành thô Việt Nam dà hồ trợ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

nhiệt thành và tạo diều kiện cho tôi trong suòt quá trinh kháo sát. thu thập dử liệu cùng như phóng vấn dịnli tinh, tháo luận lay đôi.Xin cam ơn các a

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam bè. dồng nghiệp, cơ quan VPCP và gia dinh tòi dà luôn úng hộ. chia SC và động viên lòi trong SUÔI quá trình học lập cùng như hoàn thiện luận án này.T

rân trọng!Tp. Hò Chí Minh, ngày tháng năm 2020Người thực hiênNgô ChíniiiTÓM TÁTSau nhiều thập kỳ hình thảnh và phát Iriên (1954 ờ miên Bắc và 1975 ỡ m (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

iền Nam), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ờ Việt Nam dà có nhiều đòng góp vào sư ôn định chung của nền kinh le: tuy vậy DNNN cùng tốn lại nhiều yếu kém l

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

ừ việc quân lý vốn đến việc sừ dụng các nguồn lực vật chất khác như dầt dai. nhà xương, hiệu qua sàn xuât. kinh doanh cùa DNNN côn thàp so với nguôn l

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam cần phái thích nghi với cư chế thị trường; Đang và Nhã nước dà chi dạo tái cấu tnìc lại DNNN: quyết tâm cố phần hóa các DNNN ứ các ngành, lình vực mà

nhà nước côn có nhu câu đàu lư vòn đê ôn định Sự phát triên chung cho nền kinh tế; dặc biệt là ở các lĩnh vực. ngành nghề mà rư nhân không muôn iham (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

gia: như vậy sê hình thành loại hình doanh nghiệp có vồn nhà nước (DNCVNN) theo suốt các giai doạn phát triển cùa nền kinh tể Việt Nam.DNCVNN lại Việt

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

Nam đà có nhiều thay đỗi trong cư cẩu lồ chức: phưưng thức quân lý von vã dân sư dụng có hiệu qua cãc nguồn lực cua DN: tuy nhiên do hĩnh thành lừ DN

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Namhậu: chưa chủ động, đòi mói, sáng lạo và sợ trách nhiệm, không dám làm nhừng cái mới. CÓ nơi còn bị ãnh hương bời lợi ích cục bộ và tư duy nhiệm kỳ: d

ê góp phần duy tri hoại động ổn định và bền vừng cùa các DNCVNN lại Việt Nam; người viết đà lìm hiểu về các khái niệm cỏ ánh hương như vốn xã hội. tin (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

h thần kinh doanh và khã nãng thích ứng; đây là các nguồn lực phi vật chất (vô hình) kết họp với nhau mà các DNCVNN tại Việt Nam chưa nhận diện dược t

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

ầm quan trọng: chưa sừ dụng hay sử dụng không đúng với mặt lích cực của nó đê cài thiện hiệu quá hoại động.Nghiên cữu nãy dược thực hiện trong bối can

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam ra. một lý do quan trọng dẫn đến việc hĩnh thành luận án này là nhạn thức chưa đầy đủ của lành đạo DNCVNN tại Việt Nam về tằm quan trọng của khái niệ

m khã năng thích ứng trong việc dâp ứng và diều chinhivtích cực theo mỏi trường kinh doanh (Weick và Ctg. 2008); hoạch định, phân bò nguồn lực một các (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

h hợp lý. nhanh chóng, linh hoạt và kịp thời (Chu, 2015) nham đâm bão cho hoạt dộng ôn định và bền vừng. Luận án này hình thành nên mục tiêu chung là

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Xã Hội, Tinh Thần Kinh Doanh Và Khả Năng Thích Ứng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam

kiềm định mối quan hệ đan xen giừa các khái niệm bậc hai: vốn xà hội. tinh thần kinh doanh và khá năng thích ứng; sự tâc dộng dồng thời, củng lúc cùa

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI IIỌC MỞ THÀNH PHÔ IIÕ CHÍ -MINHNGÔ CHÍNTÁC DỌNG CÚA VÓN XÃ HOT, TINH TĨĨÂN KĨNIT DOANĨĨ VẢ KHÁ NĂNG THÍCH ÚNG DÉN HIỆ