KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         108 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ .MAI LộcKÉT CỤC THAI KỲ CỦA THAI PHỤ CÓ BMI > 23 Ở ĐẦU THAI KỲTẠI BỆNH VIỆ

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia địnhỆN NHÂN DÂN GLA ĐỊNHChuyên ngành: SÀN PHỤ KHOA Mã số: CK 62 72 01 03LUAN VĂN c’HUYÊN KHOA CẤP ĨIHướng dẫn khoa học: TS. NGUYÊN THỊ TỪ VÂNTP. Hồ Chí Mi

nh - Năm 2020LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. ('ác sô lieu, kcl qua nêu trong luận văn là trung thục và chưa Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

lừng công bố trong bàt kỳ’ công trinh nào khác.l ác giàNguyen Thị Mai Lộcmục: lụcLời cam đoanMục lụcDanh mục các chừ vict tatBâng dôi chiêu thuật ngữ

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

Anh - ViệtDanh mục bangDanh mục hìnhDẠT VÁN DÊ.............................................................1MỤCTIHU NGUlP.N cứu.......................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ .MAI LộcKÉT CỤC THAI KỲ CỦA THAI PHỤ CÓ BMI > 23 Ở ĐẦU THAI KỲTẠI BỆNH VIỆ

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định....................41.1.1Phân loại cho người Chầu Au.................................41.1.2Phân loại cho người ('hâu Á - llìái Binh Dương............

..51.2Tình trạng ihừa cân. beo phi anh hướng len phụ nừ mang thai........61.2.1l inh trạng dinh dường của thai phụ và dái tháo dường thai kỳ.61.2.ì. 1 Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

Dịnh nghĩa đái tháo đường thai kỳ........................61.2.1.2Hên ch nàn chán đoán đãi thảo đường thai kỳ................61.2.ì. 5 ỉ hời điếm chân

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia định

đoản bệnh đái tháo đường thai kỳ.........71.2.ỉ.4 Tâm soát dái thảo dường lại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.81.2.1.5Diên trị đái tháo đường thai kỳ tại

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ .MAI LộcKÉT CỤC THAI KỲ CỦA THAI PHỤ CÓ BMI > 23 Ở ĐẦU THAI KỲTẠI BỆNH VIỆ

Kết cục thai kỳ của thai phụ có bmi ≥ 23 ở đầu thai kỳ tại bệnh viện nhân dân gia địnhthai kỳ.... 141.2.3Tinh trạng dinh dường cùa thai phụ và rỏi loạn lãng huyèl áp trongthai kỳ.......................................................15

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ .MAI LộcKÉT CỤC THAI KỲ CỦA THAI PHỤ CÓ BMI > 23 Ở ĐẦU THAI KỲTẠI BỆNH VIỆ