KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominDư LỊCH NỘI ĐỊA” MÙA DỊCH BỆNH COV1D-19 TẠI CÒNG TY CỖPHÀN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMINGiàng viên hướng dẫnSinh viên thực hiệnMã sinh viênLớpTrân T

hị Huyên Trang Nguyễn Thị Hông Vân 11165891Quán trị du lịch k58Hà Nội 3/2020DANH MỤC Từ VIẾT TẮTSĨTTừ viẽt tátDièn giải1VTTCCông ty Cô phần Đu lịch và Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

Thương mại Vinacomin2TKVTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamDANH MỤC BÁNG, BIẾU ĐÕ, sơ ĐÒ, HỈNHSơ đô 1.1: Cơ cấu tố chức cứa công ty cố pỉ

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

íân thương mại và dịch vụVinacomin .....................................................12Bâng 1.1: Báo cáo tài chính cùa công ty cô phân thương mại v

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominịch vụ Viancomiiì ĩĩà Nội giai đoạn 2016 -2018........................16Báng 1.3: Thống kê ngiíôn nhân lực công ly cố phần thương mại và dịch vụ Vinac

omin Hà Nội giai đoạn 2016 -2018..........................18Báng 1.4: Thõng kê doàn khách du lịch mua chương trinh du lịch của công ty cố phân thương Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

mại và dịch vụ Vinacomin giai doạn 2016 -2018......20Báng 1.5: Thõng kê doàn khách di lour Công ty cố phần thương mại và dịch vụ Vinacomin giai doạn 2

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

016 - 2018................................21Báng 1.6: Báo cáo kết quá kinh doanh của công ty cổ phân thương mại và dịch vụ Vinacomin giai đoạn 2016 -2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominhông thẽ thiêu (rong đời sõng cùa con người hiện nay. Không nhừng du lịch phục vụ vẽ mặt tinh (hân, nó còn là nguồn thu vô cùng lớn của nên kinh tẽ nư

ớc nhà, tạo ra công ăn việc làm cho người dân, là đòn bây thúc dãy các ngành kinh tẽ khác phát triền. Ngành du lịch còn là câu nối giao lưu vãn hóa gi Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

ừa các vùng miên và các quôc gia trên toàn thê giới, mở rộng tình anh em hull nghị, sự hiêu biẽt vê vãn hóa, lịch sủ’ với nhau tạo nên sự hòa bình trê

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

n toàn nhân loại. Tuy nhiên, đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 dièn biên hẽt sức phức tạp bùng phát tại Trung Quõc vào tháng 1/2020 và đang lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominh là ngành có ảnh hường trực tiếp. Theo ước tính ban đầu cùa Tông cục Du lịch Việt Nam, do ành hường cùa dịch bệnh Covid-19 gây ra trong 3 tháng (ới,

thiệt hại cùa ngành du lịch sè vào khoáng 5,9-7 (ỳ USD, các hoạt động và kế hoạch phát triẽn thị trường cùa nhiều doanh nghiệp bị xáo (rộn, ngưng trệ Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

dàn đến việc làm cùa lao động ngành du lịch bị ành hường nặng nề. Nhiều công ty buộc phái thực hiện các chính sách cắt giâm nhân sự, điêu chinh mức lư

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

ơng đối với cán bộ. công nhân viên. Hiện nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang dién ra hết sức phức tạp nhưng Việt Nam đang kiếm soát (ốt tình hình, khô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominiệt Nam vàn hoạt động bình thường. Việc quàng bá hình ánh Việt Nam là diêm đến an toàn, kiêm soát tõt dịch bệnh là điêu quan trọng, giúp thu hút du kh

ách quay trờ lại sau mùa dịch bệnh. Cùng với nò lực chung của ngành du lịch, thì kích câu du lịch là giãi pháp mà các doanh nghiệp cùng như các chính Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

quyên địa phương đang hướng tới.Công ty cố phần Du lịch và Thương mại Vinacomin hôm nay tiên thân là Công ty Du lịch Than Việt Nam được thành lập năm

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

1996. Đúng như tên gọi từ khi ra đời, mục tiêu ban dầu và xuyên suốt (rong quá (rình hình (hành và phát triẽn cùa công ty là khai thác và phục vụ nhu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacominn phối dịch vụ du lịch rộng khắp cả (rong và ngoài nước, thu hút du khách nước ngoài đến với Việt Nam và đưa người Việt đẽn với năm châu ngày càng nhi

ều hơn. Tuy nhiên, trước ành hường tiêu cực cùa dịchCovid-19, hoại dộng kinh doanh du lịch lừ hành cùa công (y cùng gặp không ít khó khăn. Cho nên, cô Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

ng ty cùng đã có những giài pháp kích cầu du lịch nhăm hòi phục lại sau mùa dịch bệnh. Việc đánh giá kích cầu du lịch đặc biệt là đối với thị trường n

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

ội địa, xây dựng các tour trọn gói giá ré, chính sách ưu đài, khuyên khích cho du khách sau dịch bệnh là bườc đi cân thiết và hiệu quả của công ty.Nhậ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D

Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomininaconiin” làm đê tài nghiên cún cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.2.Mục tiêu nghiên cứu cùa dề tài-Tìm hiếu vẽ Công ty cõ phân du lịch và th

ương mại Vinacomin.-Đánh giá thực trạng kích cầu du lịch nội dịa của Công ty có phân du lịch và thương mại Vinacomin mùa dịch Covid-19. Luận văn tốt nghiệpgiải pháp kích cầu du lịch nội địa mùa dịch bệnh covid 19 tại công ty cổ phần du lịch và thương mại vinacomin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ____________***_____BẢN THẢOBÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “ KÍCH CÀU D