KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         137 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

ĐẠI HỌC QUỔC GIẠ HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHỆNguyễn Vân TrườngXÂY DỰNG HỆ THÕNG QUẢN LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẬN VĂN THẠC SỶ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video OnlineNChuyên ngành: Kỳ thuật phân niêmMã số: 8480103.01HÀ NỘI-2019ĐẠỊ HỌC Ql Óc GIẠ HẢ NỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸNguyền Văn TrườngXÂY DỰNG HỆ THÓNG QUẢN

LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẠN VĂN THẠC SỸ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TINChuyên ngành: Kỹ thuật phân mềm Mã số: 8480103.01NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS.TS.TRƯƠNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

NINH THUẬNHÀ NỘI-2019LỜI C ẤM ƠNĐâu tiên em xin được gửi lời câm ơn sâu sắc nhất tới (hây giáo PGS.TS.Trương Ninh Thuận - người đà hướng dần tận tình,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

chi bào và đông góp ý kiên quỷ báu cho em trong suốt quá trình học tập và làm khỏa luận. Trong quá trình làm luận vãn. Thầy đà giúp em thu được rat n

ĐẠI HỌC QUỔC GIẠ HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHỆNguyễn Vân TrườngXÂY DỰNG HỆ THÕNG QUẢN LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẬN VĂN THẠC SỶ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Onlinep em trướng thành hơn trong cuộc sông. Chinh thây đà tiêp thêm đông lực đê em có thê hoàn (hành được khóa luận của minh. Một làn nừa cho em xin gửi lờ

i câm ơn (ói Thây.Em cũng xin gừi lời càm ơn tới quý Thầy/Cô khoa Công nghệ Thông tin nói riêng, cũng như quý Thây/Cô trường Đại học Công nghệ đă dành (Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

rất nhiêu tâm huyèt tận lình giáng dạy, truyền đạt nhừng kiến thức quý báu và tạo điều kiện tốt nhất cho em thực hiên luận văn này.Con cùng xin gửi t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

ai cá lòng biết ơn. sự kính trọng gửi đến ông bà. bô mẹ. cùng toàn thê gia đình. những người luôn bên cạnh động viên, cò vù là chồ dựa cho con đê con

ĐẠI HỌC QUỔC GIẠ HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHỆNguyễn Vân TrườngXÂY DỰNG HỆ THÕNG QUẢN LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẬN VĂN THẠC SỶ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Onlinevà chí báo nhiệt tình cùa các anh chị và bạn bè dòng nghiệp. Các anh chị. các bạn đà luôn ở bên cô vù. giúp đờ. liềp thêm đông lực và ý chí giúp em ho

àn thành được luận vãn.Dủ đà cố gắng hết sức của bân thân, song luận văn không khỏi còn nhiều (hiếu sót. Em rất mong được sự thông cám và những góp ý (Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

chi bao tận tình cùa quý Thầy/Cô và các bạn đế luận văn được hoàn thiện hơn.Tôi xỉn chân thành cam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

ườngLòi cam đoanrỏi xin cam đoan:ỉ. Những nội dung trong khóa luận này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn cua thầy giáo TGS. TS. Trương Ninh Thuận.

ĐẠI HỌC QUỔC GIẠ HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHỆNguyễn Vân TrườngXÂY DỰNG HỆ THÕNG QUẢN LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẬN VĂN THẠC SỶ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TIN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video OnlineVỉ phạm quy chê dào tạo, hay gian trá lôi xin chịu hoàn toàn Trách nhiệm và sự kí htậĩ cua hội đồng.Sinh viên.Nguyễn Vãn TrườngMục lụcChương 1: GIỚI T

HIẸU...........................................................91.1.Sự cần thiết xây dựng hệ thống.........................................9 (Luận Văn Thạc Sĩ) Công Nghệ Thông Tin Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Ảnh Video Online

ĐẠI HỌC QUỔC GIẠ HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHỆNguyễn Vân TrườngXÂY DỰNG HỆ THÕNG QUẢN LÝ ẢNH/VIDEO ONLINELUẬN VĂN THẠC SỶ NGÀNH CÔNG NGHẸ THÔNG TIN