KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ QUANG HUYĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCLUẠN VÀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh PhúcTHẠC sỉ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGThái Nguyên - 2017ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMLÊ QUANG HUYĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGUÒN NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA

BÀN HƯYẸN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCNgành: Khoa học môi trường Mà ngành : 60.44.03.01LUẬN VÀN THẠC sì KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Thanh HàiThái Nguyên - 2017iLỜI CAM ĐOAN-Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận ván là trung thực và chưa được sử dụng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

đề bão vệ một học vị nào.-Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn đã được câm ơn và các thông tin trích dần trong luận văn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ QUANG HUYĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCLUẠN VÀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúcthân tôi đà nhận dược sự giúp đờ nhiệt tình cúa cơ quan, các thây cô. bạn bè đòng nghiệp và gia đình.Trước tiên tôi xin bày tô lòng bièt ơn sâu sắc tớ

i TS. Nguyễn Thanh Hai người đã tận tình hướng dần và đóng góp nhừng ý kiên quý báu trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận vân.Tôi xin chân thàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

h cảm ơn các thây cô giáo Khoa Môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch: Trung tâm Quan trắc và Bào vệ môi trường tình Vĩnh Phúc dà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

giúp dở tôi trong quá trình học tâp và thực hiện đề tài.Tôi xin chân thành cám ơn tới tất cả các đồng nghiệp, bạn bè và người than đã luôn động viên v

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ QUANG HUYĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCLUẠN VÀN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.................................................iLÒI CẤM ƠN...........................................................iiMỤC LỤC......................

.......................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VlET TẢT.............................................vi (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ QUANG HUYĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCLUẠN VÀN T