KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÂN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN Nước DƯỚI ĐÁT KHU Vực THỊ XÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý PHÔ YÊN VÀ HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐÈ XUÁT GIÀI PHÁP QUÀN LÝLUẠN VÀN THẠC sỉ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGThái Nguyên - 2017ĐẠI HỌC THĂI NGUYÊN TRƯỜ

NG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÃN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỤC TRẠNG KHAI THÁC. SỨ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI DÁT KHƯ VỰC THỊ XÃ PHO YÊN VÀ HUYỆN PHÚ BÌN (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

H TÌNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐẺ XƯÁT GIÃI PHÁP QUẢN LÝNgành: Khoa học môi trường Mả ngành: 60.44.03.01LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGNgười hướng (lẩn kh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

oa học: TS. Nguyền Thanh HàiThái Nguyên - 2017ịLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. các kêt quả nghiên cứu được trình

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÂN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN Nước DƯỚI ĐÁT KHU Vực THỊ XÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý được câm ơn. các thông tin trích dần trong luận văn đều được chi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 nãtn 20 Ị 7Tác gia Luận vănVương Văn Toàn

iiLỜI CẢM ƠNTôi xin gừi lời câm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu. Phòng Quân lý Đào lạo Sau Đại học. Khoa Môi trường Trường Đại học Nông Lâm - Đai học (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

Thái Nguyên cùng các thây, cô giáo bộ môn đà trang bị nhừng kiên thức, tạo điêu kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện Luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

vân này.Tôi xin được bày tỏ lời câm ơn đen Tiến sì Nguyền Thanh Hãi. Phó Trưởng Khoa Môi trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Giáo vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÂN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN Nước DƯỚI ĐÁT KHU Vực THỊ XÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản LýTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sờ Tài nguyên và Môi trường tinh Thái Nguyên: Viện Kỳ thuật và Công nghệ môi trường (ITET); PGS. TS Ngu

yền Kim Ngọc - Nguyên Trưởng Bộ môn Địa chất Thủy vãn. Khoa Đĩa chất. Trường Đọi học Mò - Địa chất; TS. Hoàng Văn Hoan - Bọ môn Địa chất Thủy văn. Kho (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

a Địa chất, Trường Đội học Mò - Địa chắt đã hồ trơ và giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện Luận vân.Xin trân trọng câm ơn!Thái Nguyên, ngày 30 tháng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Chất Lượng Và Thực Trạng Khai Thác, Sử Dụng Tài Nguyên Ndđ Khu Vực Thị Xã Phổ Yên Và Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý

/0 nãm 20ỉ 7Tác giã Luận vãnVương Vãn ToàniiiMỤC LỤCMỜ ĐẢU••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÂN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN Nước DƯỚI ĐÁT KHU Vực THỊ XÃ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVƯƠNG VÂN TOÀNĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN Nước DƯỚI ĐÁT KHU Vực THỊ XÃ