KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         137 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC cửu LONGLÊ TH ANH VŨNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤPHỤC vụ SINH VIÊN TẠI TRUỜNGĐẠI HỌC cữu LONGLUẬN VĂN THẠC sỉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long QUẢN TRỊ KINH DOANHVĩnh Long, năm 2016Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỪU LONGLÊ THANH vữNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH vụ PHỤC vụ SINH VIÊN TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC cửu LONGCHUYÊN NGÀNH QUÀN TRỊ KINH DOANH MẢ SỐ: 60340102LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌCPGS. TS. ĐỎ PHÍ TRẦ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

N TÌNHVĩnh Long, năm 2016iLỜI CAM ĐOAN—CM—•‘ —Tôi xin cam đoan Luận vãn ‘‘Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sinh viên tại trường Đại học Cữu Lon

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

g " hoàn toàn là do nghiên cửu cua bân thân lòi. kết qua này chưa lừng được còng bố irong bất kỳ công trinh khoa học nào của người khác.Tôi xin chịu t

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC cửu LONGLÊ TH ANH VŨNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤPHỤC vụ SINH VIÊN TẠI TRUỜNGĐẠI HỌC cữu LONGLUẬN VĂN THẠC sỉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Longhanh VũiiLỜI CẢM ƠN—?•.">—!/-■» -Ạ-***Bâng linh câm chân thành và lòng biêt ơn sâu sắc. cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đồ Phú Trần Tình, người

hướng dẫn khoa học cho tôi thực hiên Luận vãn “Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sv tại trường Đại học Cửu Long”.Xin cam ơn quý thầy, cỏ lành đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

ạo trường Đại học Cứu Long. Khoa Quân trị kinh doanh và phòng Quan lý khoa học. sau đại học và HTQT dà tạo điều kiện cho tòi dược học tập. nghiên cứu.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

Xin chân thành câm ơn quý thây cô giăng viên giảng dạy lớp Cao học Quàn trị kinh doanh Khỏa 1 - trường Đại học Cưu Long đA giúp dở tòi trong chuyên mô

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC cửu LONGLÊ TH ANH VŨNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤPHỤC vụ SINH VIÊN TẠI TRUỜNGĐẠI HỌC cữu LONGLUẬN VĂN THẠC sỉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Longờ. chia sê còng việc và tạo mọi điêu kiện đê tỏi hoãn thành khóa học.Xin câm ơn Đoàn trường Đại học Cứu Long, các anh em cán bộ đoàn đà giúp tôi triên

khai khảo sát phục vụ cho nghiên cứu này.Đặc biệt tôi gửi lòi cam ơn đến gia dinh tôi đà chia sè. hồ trợ. động viên tói hoàn thành khóa học này.Xin c (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Các Dịch Vụ Phục Vụ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Cửu Long

hân thành cam ơn!I ình Long, ngày 10 tháng 01 nâtn 2016TÁC GIÀ LUẬN VÃNLê Thanh VũIll

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC cửu LONGLÊ TH ANH VŨNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤPHỤC vụ SINH VIÊN TẠI TRUỜNGĐẠI HỌC cữu LONGLUẬN VĂN THẠC sỉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẬO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC cửu LONGLÊ TH ANH VŨNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤPHỤC vụ SINH VIÊN TẠI TRUỜNGĐẠI HỌC cữu LONGLUẬN VĂN THẠC sỉ