KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con NgườiNG SÔNG HÒNG DI ỉ ÓI TÁC DÕNG CỦA CON NGl í’()l♦Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số: 8520320LUẬN VĂN THẠC SĨ ('HUYÊN NGÀNH KỲ THUẬT MÔI TRƯỜNGCÁN

Bộ HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Thi Phương QuỳnhHà Nội - 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoanNhùng nội dung trong luận vãn này là do tôi thực hiện dưới (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

sự hướng dan cùa PGS.TS Lề Thị Phương Quỳnh. Mọi tham khao dùng trong luận \ an đcu được lòi trích dan nguòn gôc rò ràng. Các kct qua nghiên cứu trong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

luận văn này là trung thực và chưa lừng được ai công bô trong bâl cứ còng trình não.Ilà Nội, ngày thảng nủìĩì 2020Học viênHoàng Thị Thu HàiiLỜI CẢM O

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Ngườiời” dược thực hiện tại phòng thí nghiệm ĩ lóa Môi Trường - Viện Hóa học các Hợp chât thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Cóng nghệ Việt Nam, với sự

hỗ trự kinh phí từ đe lài NAFOSTED 105.08-2018.317 dưới sự hướng dẫn cua PGS.TS Le Thị Phương Quỳnh. Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, từ khi (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

nhận dề tài cho den khi kết thúc thực nghiệm, em luôn nhận dược sự quan tâm. dộng viên, ho trợ ùr cô hướng dan. Bâng tât cà sự kinh trọng, lòng bicl ơ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

n, cm xin phcp được gửi lới PGS.TS Lê Thị Phương Quỳnh lời cam ơn chân thành nhất.l ân xin dược bày tó lòng biết 011 sâu sac tới Ban lành dạo Viện I l

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Ngườiuận vãn này.l .m cũng xin dược gứi lõi cám 011 các thây cô giáo trong Khoa Môi trường - Viện ('ông nghệ Môi trường - I lọc viện Khoa học và ('ông nghệ

-Viện I làn lâm Khoa học và ('ông nghệ Việt Nam, dà giáng dạy, truyền dạt kiên thức, lạo điêu kiện VC cơ sơ vật chầl và hướng dàn cm hoàn thành chươn (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

g trinh học lập và thực hiện luận \ an.Em cùng chân thành câm 011 tới toàn thè các anh chị trong phông I lóa mòi trường dã tận tinh giúp dờ, chi bão v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

à truyền dạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong SUÔI thời gian thực hiện luận văn.Dù không phai là cộng sự. không cùng làm \ iệc. như

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Ngườiiẻt ơn vô hạn. chân thành tới cha mẹ. gia đinh đà cho cm niềm tin. là cho dựa vừng chắc trên con đường làm khoa học cho cm!Hà Nội, ngày tháng năm 2020

llọc viêniiiDANH MỤC CÁC KÝ HIẸl MÉT TẤTKí lìiệu viết XTiếng ViệtTiếng AnhBODNhu cầu ôxy sinh hóaBiochemical oxygen demandBVTVHóa chài Bao vệ thực vật (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

PesticidesCCNCụm Công nghiệpIndustrial clustersChl-aChlorophyll aChlorophyll aCODNhu câu ôxy hỏa học •* •Chemical oxygen demandDOC('acbơn hừu cơ hòa t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Bốc Thoát Khí Co2 Từ Hệ Thống Sông Hồng Dưới Tác Động Của Con Người

anDissolved organic carbonBBSI1Bông Băng sông 1 lôngRed River della

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN

BỌ GIÁO DỤC vẦ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHoàng Thị Thu IlàDÁNII GIẢ BÕC THOÁT KIIÍ co2 TỬ HẸ THÕN