KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

DẠI HỌC’ THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMLÀ VẲN KIÊNTên đê tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON SAU CAI SỨA

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việtA TẠI TRẠI CÙA CÔNG TY NAM VIỆTKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC • • • •Hệ đào tạo:Ch inh quyChuyên ngành:Thú yKhoa:Chăn nuối 1 hú yLóp:K49 - TY - N02Khóa

học:2017- 2022Thái Nguyên, nấm 2022DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG BẠI HỌC NÔNG LÂMLÃ VĂN KIÊNTên đê tài:THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TR Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

Ị BỆNH CHO ĐÀN LỢN C ON SAI CAI SỬA TẠI TRẠI CỦA CÔNG TY NAM VIỆTKHÓA LI ’AN TÓT NGHIỆP DẠI HỌCIIỘ (lào tạo:Chinh quyChuyên ngành:1 hú VKhoa:Chân nuôi

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

Thú yl.ứp:K49-TY-N02Khóa học: Giàng viên hướng dần: 12017- 2022 s. HÒ THỊ BÍCH NGỌCThái Nguyên, nãm 2022LỜI C ẤM ƠNTrong thời gian di học, các thay c

DẠI HỌC’ THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMLÀ VẲN KIÊNTên đê tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON SAU CAI SỨA

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt xin chân thành câm ơn ban giám hiệu vã các thay cô giáo khoa chăn nuôi thú y trưởng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dà lạo điểu kiện thuận lợi đè cm có

cư hội học hoi và rèn luyện Irong thòi gian qua.Tòi xin đặc biệl cam cm cô giáo TS. Hồ Thị Bích Ngọc đà hướng dần tận tình cho em hoàn thành tốt khóa Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

luận này.Dỏng thời, em xin chân thành cam cm Cóng ly Nam Việt, cô Nguyền Thị Nghìn và toàn thè các anh chị em của còng nhân dà tạo mọi diều kiện tot n

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn con sau cai sữa tại trại của công ty nam việt

hất giúp em hoàn thành đê lài trong quá trinh thực hiện.Cuối cùng em xin gưi lời câm cm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình và các bạnxin

DẠI HỌC’ THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMLÀ VẲN KIÊNTên đê tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON SAU CAI SỨA

DẠI HỌC’ THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMLÀ VẲN KIÊNTên đê tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON SAU CAI SỨA