KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         55 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HOC NÔNG LÂMHOÀNG VĂN DŨNGTên chuy ên dể:THỰC HIẸN ỌUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNGTRỊ BỆNH CHO LỢN THỊT NT ÔI TẠ

Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyênẠI TRANG TRẠI GIỒNG VẶT NT ÔI TÂN THÁI, HOẤ THƯỢNG, DÒNG HÝ, THÁI NGUYÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ dào tạo:('huyên ngành:Khoa:Khóa học:Chính quyTh

ú yChùn nuôi Thú y 2017 - 2022Thái Nguyen - 2022DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HOC NÔNG LÂMHOÀNG VÀN DÙNGTên chuyên dê1 llực HIỆN QUY TRÌNH CHẤM SÓC, N Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

UÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BẸNH C HO LỢN* THỊT NT ÔI TẠI TRANG TRẠI GIÓNG VÁT NUÔI TÂN THÁI, HOÁ THƯỢNG, DÓNG HÝ , THÁI NGUYÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

Hệ đào tạo:Chuyên ngành:Lóp:Khoa:('hình quyThú yK49 TY N02Chan nuôi Thú y2017- 2022Khóa học:2017-2022Giàng viên hướng dẫn: ThS. TRẤN NHẠT THÁNGThái Ng

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HOC NÔNG LÂMHOÀNG VĂN DŨNGTên chuy ên dể:THỰC HIẸN ỌUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNGTRỊ BỆNH CHO LỢN THỊT NT ÔI TẠ

Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyênuôn động viên giúp đờ con trong SUÔI quá trinh học tập vừa qua. Em chân thành căm ơn quý thầy, cô giáo trong khoa (.'hãn nuôi Thù y. dà tận tình truyề

n dạt kiến thức trong những nãm em học lập. với vốn kiên thức tích hìy được là nên tàng dê em thực hiện tot kỳ thực tập tôt nghiệp vừa qua cùng như hà Thực hiện quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại giống vật nuôi tân thái, hóa thượng, đồng hỷ, thái nguyên

nh trang qúy báu đê em công tác sau này.

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HOC NÔNG LÂMHOÀNG VĂN DŨNGTên chuy ên dể:THỰC HIẸN ỌUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNGTRỊ BỆNH CHO LỢN THỊT NT ÔI TẠ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HOC NÔNG LÂMHOÀNG VĂN DŨNGTên chuy ên dể:THỰC HIẸN ỌUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNGTRỊ BỆNH CHO LỢN THỊT NT ÔI TẠ