KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         109 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

MỤC LỤCMỠDÀƯ..............................................................3LỜI CẤM ƠN.........................................................5CHƯƠNG

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh 1: TỎNG QUAN VÈ GA METRO VÀ DƯỜNG SẤT NHẸ...................6LKhái niệm ga metro và dưỡng sẳt nhẹ.........................6li. Giới thiệu kết cấu cua

ga mctro vã dường sất nhẹ.............711.1Kct cấu ga mctro.........................................71.BÓ cục mặt bang ga melro...................... Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

...........72.Thiết kế đối làu các ga me tro..........................203.Thièt kè mật đứng ga metro..............................234.Thiết kế không c

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

hướng ngại..............................245.Thiết ke kết cấu hôn trong ga metro.........................296.Thiết kế cữa ra vào ga metro..............

MỤC LỤCMỠDÀƯ..............................................................3LỜI CẤM ƠN.........................................................5CHƯƠNG

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minhu ga đường sất nhẹ................................401.Thiết kế mặt bảng ga...................................402.Thiết kế mặt cắt ga..................

..................43III.Những nguyên tấc và yêu cầu cư bân trong tinh toán kết cấu ga dọc dường cua metro, dường sắt nhẹ.............................. Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

.481.l inhthích hợp........................................482.l ínhan toàn..........................................483.Tinhdẻ nhận bièl.............

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

.........................484.Tinhthích nghi........................................495.Tínhkinh tế..........................................49CHƯƠNG 2

MỤC LỤCMỠDÀƯ..............................................................3LỜI CẤM ƠN.........................................................5CHƯƠNG

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh...............50I.Nguyên lac và đặc diêm lựa chọn loại hình kết cau ga melro.50II.Hình thức kết cấu ga dọc đường của metro...................54HI. Tí

nh toán nội lực kết cấu ga dọc dường của metro...........641Thí dụ thực tế thiết kế metro...................................742.2.Tính toán kết cấu dư Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

ờng sắt nhẹ..............................85I.Nguyên tắc chọn loại hìnhkct cẩu...........................85II.Hình thức kết cẩu ga dọc dường của dường

Luận Văn Thạc Sỹ Đồ Án Thiết Kế Và Kỹ Thuật Ga Metro Và Đường Sắt Nhẹ Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh

sắt nhẹ...........86III.Thiết kế mặt cẳt và cẩu tạo ga dọcdường cua dường sắt nhẹ.87IV.Thiêl kè kèl câu câu cao....................................94

MỤC LỤCMỠDÀƯ..............................................................3LỜI CẤM ƠN.........................................................5CHƯƠNG

MỤC LỤCMỠDÀƯ..............................................................3LỜI CẤM ƠN.........................................................5CHƯƠNG