KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật, năm 2016101 MÓI ĐÀUNgười khuyết tật luón lò mổi quan tâm cùa cóng đóng quốc tế và của Dóng, Nhà nước Việt nam. Cùng vơi sự phát triển của xà hội, ng

hé Còng tác xã hội dược xác lãp trong hé thõng nghé nghiệp Việt nam. Cõng tãc xã hội chuyên nghiệp cùng nhũng Nhãn viển xã hội dược tập huán/dào tạo v Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

ẽ Cõng tãc xã hội vời ngươi khuyết tật sẽ trợ giúp người khuyết tật một cách toàn diện, cài thiện cuộc sống cúa ho, giúp người khuyết tạt tiếp cán vói

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

các dịch vụ, chính sách, mó hình trơ giúp. Tài liệu này ra đùi là co sở đế đào tạo/ĩáp huấn cho cán bộ làm việc vơi ngươi khuyết tật một cách chuyên

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tậttàng cường chức nâng xã hội cùa người khuyẽt tật dể họ có thé hòa nhập cộng dóng một cớch bén vừng.Cáu trúc cúa tài liêu bao gốm 5 bàl:> Bài ì: Mót só

vãn dé chung vé người khuyét tật: trong bài nãy, cỡn bộ tuyến cơ sờ dược cung cáp kiên thức chung vé khuyết tật, chinh sách, phãp luật cho người khuy Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

ét tật vờ các mồ hình khuyét tật.r BỜI 2: Nhưng khó khán vá nhu càu của người khuyét tát: bàl này làm rổ sự phớt triển con người trong bỗi cành khuyết

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

tật, nlìưng khó khan của người khuyết tạt và nhu cđu của người khuyết tật.r Bói 3: Cớc mó hình hó trợ người khuyết tật tai cộng dóng: bao góm mò hình

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tậtai cơ sở bão trợ xà hói, mó hlnh sóng dộc lớp.X Bài 4: Công tác xã hội vói người khuyết tát: bài này cung cấp kiến thức vé Quàn lý trường hợp người kh

uyết tật, huy động cóc nguón lực tại công đóng, kết nối mạng lưỡi và chuyển gởi, nởng cao nhàn thức cóng đóng và biện hộ.r Bời 5: Những điều nhởn vién Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

công tác xà hội cán lưu ỷ khi làm việc với người khuyết tạt: phép lịch sự đói vơi người khuyết tật, thúc dầy sự tham gia cùa ngươi khuyết tật, chũ ý

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

khi giao tiếp với từng dạng khuyết tát và cách làm việc vói thông dịch viển, người hó trợ cớ nhân và vát nuôi cho người khuyết tát.Trong quá trinh thự

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật thuật cho dự án, và sự tài trợcúa nhân dán Hoa Kỳ thống qua Ca quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Nói dung tàl liẻu này thuộc trách nhiệm của tố c

hức VNAH và Cục Bao tra xà hồi, không phán ánh quan điếm cúa USAID haạc Chính phủ Hoa Kỳ.Tài liệu dược biên soạn lán dáu nên chác chân khòng thề tránh Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

khỏi nhứng hạn ché, Chúng tôi xin chân thành cờm ơn vá ghi nhạn sâu sác những ỳ kién dóng góp quỷ bâu nhàm mục dich hoàn chính cuốn tái liệu này được

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật

tốt hơn.Cục Báo trợ xã hộìCÔILỜI GIỚI THIÊUBài 1: MỘT SỐ VẮN ĐẾ CHUNG VẾ NGƯỜI KHU YẾTTẬT2 8I.KHẢI NIỆM VÉ NGƯỜI KHU YÉT TẬT81.Khái niệm82.Nguyên nhâ

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,

Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật03.2.3.Khuyết tột nhìn113.2.4.Khuyết tật thán kinh, tâm thán113.2.5.Khuyết tật tri tuệ113.2.6.Khuyết tât khác12

unicef®BÔ LAO ĐỔNG THƯƠNG BINH VÀ XA HỘIB TÀI LIÊU HƯỚNG DẪN THựC HÀNH■ (Dành cho cán bộ xã hội câp cơ sở)CÕNG TÁC XẲ HÓIVỚI NGƯỜI KHUYẾTTẬTkI Hà Nôi,