KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHvũ NHẠT KHANGKÉT CỤC THAI KỲ SONG THAI C Ó C Ò Tứ CUNG <28mm DẠT VÒNG NÂNG GÕ TỪ CUNG TẠI BỆNH MEN MỸ f)ứcl.l ÂN V

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đứcVÀN CHUYÊN KHOA CÁI’ IITHÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINH. NĂM 2021H.l'lUIJll I ẰDẰUI ẠUmọ 1 1 FĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHỈ MINHvủ NHẠT KHANGKÉT cục THAI KỲ SO

NG THAICÓ CÓ TÙCl'NG £28111111 ĐẠT VÒNGNÂNG CÒ Tứ CUNG TẠI BẸNH VIẸN MỸ DỨCc-HUYÊN NGÀNH: SĂN PHỤ KHOA\1À SÓ: C'K 62 72 13 03LUẠN VÃN CHUYÊN KHOA CÁP Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

IIN<;i Òì HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:PGS. TS. WONG THỊ NGỌC LANTHÀNH PHO HO CHÍ MINH. NÃM 2021iLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đày là còng trinh nghiền cứu cùa r

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

iêng tỏi. Các số liệ két qua uẽu 11 ong luận an lá tnmg thực vã chưa lững có ai cõng bó dong b g trinh nào khTác givũ NHẬT KHANGiiMỤC LỤCTrang phụ Lời

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHvũ NHẠT KHANGKÉT CỤC THAI KỲ SONG THAI C Ó C Ò Tứ CUNG <28mm DẠT VÒNG NÂNG GÕ TỪ CUNG TẠI BỆNH MEN MỸ f)ứcl.l ÂN V

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đứcchừ viết lắt............................................VBang đói chiếu Anh Viet............................................viiDanh muc các bâng......

...........................................viiiDanh mục các hình...................................................ixDanh mục biển dò................. Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

....................................XDẠ I VÁN DÊ..........................................................1CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN Y VÀN..................

Kết cục thai kỳ song thai có cổ tử cung ≤28mm đặt vòng nâng cổ tử cung tại bệnh viện mỹ đức

..........................11.1.rồng quan về song Thai..........................................I1.2.Sinh non Trong song thai..........................

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHvũ NHẠT KHANGKÉT CỤC THAI KỲ SONG THAI C Ó C Ò Tứ CUNG <28mm DẠT VÒNG NÂNG GÕ TỪ CUNG TẠI BỆNH MEN MỸ f)ứcl.l ÂN V

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHvũ NHẠT KHANGKÉT CỤC THAI KỲ SONG THAI C Ó C Ò Tứ CUNG <28mm DẠT VÒNG NÂNG GÕ TỪ CUNG TẠI BỆNH MEN MỸ f)ứcl.l ÂN V