KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ HỒNG NHUNGKÉT CỤC THAI KỲCÁC TRƯỜNG HỢP CÓ PHẢU THUẬT u BUỒNG TRÚNG TRONG

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ THAI KỲTẠI BỆNH VIỆN TÙ’ DŨ • • •Chuyên ngành : Sân phụ khoa Mã số: CK 62 72 13 03LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IIHướng dẫn khoa học: GS.TS. TRÀN TĨĨỊ LỢI

Thành phó HÒ Chí Minh - Năm 2020LỜI C AM ĐOANrỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tôi. Các số liệu trong luận vãn là hoàn loàn trun Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

g thực và chưa lừng dược công bó trong bầt kỳ cồng trình nào khác.Tác giãNguyễn Thị Hồng NhungMỤC LỤCLỜI CAM DO ANMỤC LỤCDANH MỤC VIẺT TATDANH MỤC BẢN

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

GDANH MỤC BIẺƯ Dỏ - HĨNHMÒ DẤU.........................................................1MỤC TIÊU NGHIÊN cứu...........................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ HỒNG NHUNGKÉT CỤC THAI KỲCÁC TRƯỜNG HỢP CÓ PHẢU THUẬT u BUỒNG TRÚNG TRONG

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũtrứng..................................71.3. ('hân đoán u buông trúng:.........................91.4.ư buông trứng trong thai kỳ.......................

......181.5. ('ác nghiên cứu liên quan u buồng trứng và thai...20CHƯƠNG 2: DÕI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cưu...........252.1.Iliiết ke nghiên cứu:.. Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

.................................252.2.Dôi tượng nghiên cứu:...................................252.3.('ác bien so cần thu thập........................

Kết cục thai kỳ các trường hợp có phẫu thuật u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện từ dũ

.......262.4.Phương pháp lien hành nghiên cứu:.......................312.5.Phương pháp thòng kê....................................332.6.Van đê y đức.

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ HỒNG NHUNGKÉT CỤC THAI KỲCÁC TRƯỜNG HỢP CÓ PHẢU THUẬT u BUỒNG TRÚNG TRONG

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ HỒNG NHUNGKÉT CỤC THAI KỲCÁC TRƯỜNG HỢP CÓ PHẢU THUẬT u BUỒNG TRÚNG TRONG